Informasjon før stevning

Informasjon før stevning

(Standardskriv fra Forbrukeradvokaten)

Vi vurderer saken din slik at vi neppe finner noen løsning uten å gå til rettslige skritt. Før vi tar ut stevning, er vi pålagt å sende et varsel om dette til motparten. Vår policy er at vi aldri «truer» med rettssak, uten at vi er villige til å ta skrittet fullt ut. Det er derfor viktig at du setter deg inn i hva det innebærer når en sak stevnes inn for retten.

Når saken stevnes inn for retten vil partene bli spurt om de er villige til å prøve rettsmekling. Rundt 70-80 % av sakene for tingretten løses ved rettsmekling. Vi anbefaler som hovedregel at saken søkes løst ved mekling. Mekling er en mindre formell prosess enn hovedforhandling, det er ingen vitneførsel mv., kun partene evt. med advokat og dommeren/mekleren. En av fordelene ved mekling er at saksomkostningene holdes nede. Mekling forutsetter at begge parter er innstilt på å finne en mellomløsning. Dersom en av partene har lite eller ingenting å gi, er rettsmekling ikke å anbefale. Man skal også være klar over at man når som helst kan avbryte meklingen, hvis man opplever at man ikke kommer noen vei. Dette får ingen konsekvenser for den videre behandlingen av saken. Hvis meklingen blir avbrutt, blir det satt en dato for hovedforhandling, og det er en annen dommer som overtar saken.Dommeren som har meklet har taushetsplikt ovenfor den nye dommeren mht. de opplysninger som har fremkommet i saken.

Går saken til hovedforhandling, vil dommeren i tillegg til å vurdere sakens tema også ta stilling til saksomkostninger. Vinner man saken fullt ut er hovedregelen at man også får dekket egne omkostninger til advokat og alle andre rettslige utgifter. I en normal rettssak vil dette kunne være et beløp på 100.000 til 200.000 kr. Beløpet varierer med hvor komplisert saken er, hvor mange dager saken skal gå over, hvor mange vitner og om det skal være meddommere eller ikke.

Det kan være at retten blir satt med meddommere selv om du ikke har bedt om det. Utgiftene til dette vil normalt være på rundt 10.000 kr pr meddommer pr rettsdag. En to dagers rettssak med to meddommere, vil da øke omkostningene med 40.000 kr. Man risikerer at domstolen krever at denne summen blir splittet mellom partene og at beløpet må forskutteres før rettssaken starter.

Dersom man vinner saken fullstendig kan motparten bli dømt til å betale dine advokatutgifter. Hvis du har rettshjelpsforsikring vil forsikringsselskapet ha tilbakebetalt sine utlegg i saken.

Gjelder tvisten et beløp under 125.000 kr, så vil den gjerne behandles etter reglene om småkravsprosess. I slike tilfeller vil beløpet man tilkjennes vanligvis begrenses til 20 % av tvistesummen eller maksimalt 25.000 + mva. Det er en snever unntaksregel som sier at man risikerer å betale fulle saksomkostninger likevel, dersom man har anlagt sak «åpenbart uten grunn». Ved småkravsprosesser er det også en risiko for at rettshjelpsforsikringsselskapet reduserer den summen de vil betale for bistanden. I slike tilfeller er det en risiko for at man må dekke den overskytende delen til egen advokat selv.

Taper man saken fullt ut eller dommeren finner en annen grunn til at saken ikke burde vært i domstolene, risikerer man å måtte dekke motpartens omkostninger og rettsgebyr etc. (dvs. i størrelsesorden 100.000 til 200.000 kr i normaltilfellene). Disse utgiftene dekkes ikke av din retthjelpforsikring. Du vil normalt få en 14 dagers betalingsfrist fra dommens forkynnelse.I enkelte tilfeller blir også rettssaker anket, slik at de havner i lagmannsretten med en tilsvarende risiko i neste omgang. Det skjer heldigvis ikke ofte og før saken har gått så langt har vi foretatt mange vurderinger av risikobildet.

Det vanligste er at dommen bestemmer at hver av partene dømmes til å dekke egne omkostninger. Har du rettshjelpsforsikring (med et tak på 100.000 kr) og totalutgiften inkl. vitner og om­kost­ninger er kommet på 150.000 kr, så ender du opp med en egenandel på 50.000 kr. Rettshjelps­forsikringen har normalt en grunnegenandel på kr 4 000, samt en 20 % egenandel på salær og utgifter i tillegg til grunnegenandelen. Dette er avhengig av din forsikringsavtale. Egenandelen pleier vi normalt å kreve inn i porsjoner gjennom hele vår saksbehandling.