Vilkår for Forbrukeradvokaten

Forbrukeradvokaten AS er juridisk ansvarlig. Advokat Ola Fæhn er selskapets hovedansvarlige og har prinsipalansvar for fullmektiger.

Forbrukeradvokatens partnere fakturerer en timepris på kr 2.200,- pluss mva = kr 2.750,-. Våre advokater kr 2.000,- pluss mva = kr 2.500,-. advokatfullmektiger fakturerer kr 1.800,- pluss mva = kr 2.250,-. For kunder som ikke er forbrukere faktureres en timesats på kr 2.500,- pluss mva = kr 3.125,-. I noen tilfeller kan annen pris være avtalt. En telefonsamtale eller et brev, belastes normalt 15 min. Brev og telefoner som krever ytterligere arbeid, belastes etter tidsbruk.

Utgifter til juridisk og sakkyndig bistand, vil vi søke om å få dekket av en rettshjelpsordning. Hvis du har tegnet hjemforsikring og saken faller inn under vilkårene påløper det normalt en grunnegenandel på 4.000 kr + 20 % av påløpte kostnader. Dersom du har tegnet en kjøperforsikring må vi få beskjed. Du kan vanligvis bruke ekstern advokat selv om det er kjøperforsikring. Vilkårene varierer noe i de ulike selskapene. Kjøperforsikringen vil normalt dekke deler av kostnaden, mens resten må søkes dekket gjennom vanlig rettshjelpsforsikring.

Vi vil søke å løse saken så raskt som mulig, men fremdriften er avhengig av opplysninger som kommer frem, motpartens innstilling, tekniske forhold og valg av prosessform. Vi vil etter hvert kunne gi noen antydninger om antatt avslutningstidspunkt.

Vi skriver timelister for vårt arbeid, og vil til enhver tid kunne opplyse om hvor store utgifter som er påløpt i saken. For saker som er rettshjelpsdekket er vår rutine er at vi sender en regning til forsikringsselskapet, og en regning for egenandelen direkte til deg. Det presiseres likevel at det er du som klient som er ansvarlig for salærkravet. Påløper det utgifter til sakkyndig bistand, har vi rutine for at dette dekkes direkte av klienten. Er saken rettshjelpsberettiget vil vi senere sende denne til forsikringsselskapet, med anmodning om delvis refusjon. Beløpet blir enten tilbakebetalt til deg eller motregnet i en faktura for advokatbistand.

Vi vil gi rådgivning i hvordan vi vurderer saken, men vi kan ikke garantere resultatet. Det påløper alltid en risiko for å tape en tvist. Du kan da bli pålagt å betale motpartens saks­omkostninger. Dersom en rettsavgjørelse ender med fullt medhold, kan du tilkjennes saksom­kost­ninger. Dersom tilkjente omkostninger er lavere enn det totale salærkravet, og det ikke oppnås dekning andre steder, vil vi kreve at det overskytende dekkes av deg. Ved bistand i småkravsprosesser (under 125.000 kr) er det begrenset hvor mye det kan kreves i saksomkostninger fra motparten. Ved vår avregning av saken, vil det overskytende kreves dekket av deg og eventuelt din rettshjelpsforsikring. Forbrukeradvokaten bruker aktørportalen. Dette betyr at kommunikasjon med domstolene skjer elektronisk, med de domstolene som tilbyr dette.

Det er anledning til å få vurdert om salærets størrelse er rimelig, og om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Normalt er det en klagefrist på 6 måneder, fra det tidspunkt du ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen be­handles av Advokatforeningens regionale Disiplinærutvalg, Oslo krets eventuelt Disiplinærnemnden. Vi har tegnet ansvarsforsikring i If, til dekning av eventuelle erstatningskrav.

 

Ola Fæhn          Espen Ulland         Anne Mette Hårdnes         Thea Willas Bure