Mer forbrukervennlige regler for boligkjøp (Vesentlighetsterskelen fjernes)

  

Denne våren skal Stortinget behandle forslag om nye regler for kjøp av bolig, som regjeringen har fremlagt. Det er for mange konflikter på boligmarkedet. En av ti boligkjøp ender med at kjøper får igjen på forsikring eller saken ender i rettssystemet. 600 stevninger går for retten hvert år. Å nå vil regjeringen få ned konfliktnivået. Forbrukeradvokaten Ola Fæhn utaler seg om de nye boligkjøpsreglene i en artikkel fra Dine Penger og en artikkel fra E24 8. mars 2019.

En av de største endringene som foreslås er å fjerne muligheten til å selge bolig «som den er». Terskelen for å påberope seg mangler hvis boligen er solgt med slikt forbehold har vært at mangelen må være vesentlig. Om fjerningen av muligheten til å selge med slikt forbehold uttaler Fæhn:

«Jeg er helt enig i at denne tullebestemmelsen må vekk. En annen ting som har skapt mange konflikter, er vesentlighetsterskelen. Frem til nå har det blitt overlatt til rettens skjønn å vurdere hvor denne terskelen skal være, og det har derfor vært mange uavklarte svar på dette.»

Til nå har terskelen for å kunne påberope seg vesentlig mangel vært at utbedringskostnadene må overstige 3-6 % av kjøpesummen. For en bolig til 5 millioner kroner har grensen ligget på 150-300.000 kr. Dette har gitt urimelige resultater. Forbrukeradvokaten er derfor fornøyd med lovendringen. For å gi kjøperen realistiske forventninger, og unngå konflikter om lave beløp, foreslår regjeringen at kjøperen skal bære kostnader på opp til 10 000 kroner.

Det blir også strengere undersøkelsesplikt for kjøper. Det som står tydelig i tilstandsrapporten kan det bli vanskelig å kreve dekning for i ettertid. Dette er i dag utfordrende fordi mange takstmenn bruker vage formuleringer og antydninger som kan tolkes i forskjellig retning. Er takstmannen bekymret for badets tilstand på grunn av sprekker i flisene, så må han skrive tydelig at det må forventes full rehabilitering av badet. Det må stilles strengere krav til takstmennene og begrepsbruken i tilstandsrapporter, dersom det skal være rimelig å pålegge kjøperen større plikter mener Forbrukeradvokaten.

Her kan du lese artikkelen i Dine Penger, der også flere eksperter uttaler seg: https://www.dinepenger.no/forbruker/eiendom/dette-tror-ekspertene-blir-konsekvensene-av-nye-boligsalg-regler/24550059

Her er artikkelen fra E24: https://e24.no/privat/bolig/ut-mot-bolig-slakt-av-regjeringen-det-blir-ikke-noe-mareritt/24576510

 

Og her kan du lese proposisjonen bak forslaget til lovendring: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-44-l-20182019/id2623112/sec3

Her kan du se fra høringen i  Stortinget som gikk 7. mars  https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkur