Help Forsikring felt i disiplinærutvalget

To forbrukere hadde kjøpt rettshjelpsforsikring fra Help i forbindelse med huskjøp. De reklamerte på mangler ved boligen, og fikk bistand fra en advokat og en advokatfullmektig i Help. Forbrukerne var ikke fornøyde med bistanden, og klaget derfor inn advokatene fra Help til disiplinærutvalget.

Forbrukerne anførte at advokatene ikke opptrådte uavhengig fordi de var farget av arbeidsgivers interesser. Disiplinærutvalget var enig i dette.

Etter Regler for god advokatskikk punkt 2.1.3 må en advokat «ikke organisere sin virksomhet på en måte som medfører at han ikke fritt og uavhengig kan rådgi og bistå sine klienter eller slik at hans uavhengighet på annen måte blir svekket». Advokaters uavhengighet er et viktig prinsipp i norsk rett, og er først og fremst begrunnet i hensynet til klienten. De fleste klienter kan ikke nok juss til å etterprøve advokatens arbeid. Derfor er det helt nødvendig med regler som sikrer klienten mot at tredjemanns interesser prioriteres foran dem. Disiplinærutvalget mener at advokatene i Help ikke har forholdt seg uavhengig fra interessene til arbeidsgiveren Help.

Ved kjøp av forsikring betaler man som regel en fastsatt engangssum. Dette er annerledes enn hos de fleste andre advokater, som tar betalt per time. For forsikringsselskapene vil det være mer inntektsgivende om advokatene jobber så få timer som mulig med hver sak. Dette er ikke forenlig med reglene i punkt 2.1.3.

Disiplinærutvalget slår her prinsipielt ned på et forsikringsprodukt som Forbrukeradvokaten har vært skeptisk til fra starten av. Forbrukeradvokaten har også en rekke eksempler på at Helps rådgivning og arbeidsmetoder er farget av at advokatene der har en arbeidsgiver som er et forsikringsselskap. Les mer om betenkelighetene her:  https://forbrukeradvokaten.no/bolig-7.html

Help selv sier at de er uenige i disiplinærutvalgets tolkning, og at avgjørelsen vil ikke få noen konsekvenser for hvordan advokatene i Help jobber.