Hva er foreldelse og hvilke frister gjelder?

Foreldelsesfristen er en absolutt tidsfrist for når en kjøper kan rette et pengekrav mot en selger. På samme måte som med reklamasjonsfristen betyr dette at alle krav på for eksempel erstatning eller prisavslag er tapt etter at fristen er oversittet. Foreldelsesfristen og reklamasjonsfristen er to ulike frister man må passe på. Det er derfor slik at selv om du har reklamert «innen rimelig tid» på en feil med huset, kan kravet på at selger skal bekoste utbedringen likevel foreldes.

For huskjøp, som mye annet, er normalt foreldelsesfristen 3 år fra den dag pengekravet oppsto. Det betyr at kjøper senest 3 år etter overtakelse må gjøre skritt for å få pengene innkassert fra ham. Til forskjell fra reklamasjon er det ikke tilstrekkelig at kjøper varsler selger om at han har et krav mot ham. Kjøper må derimot foreta en handling som avbryter foreldelsesfristen. Alternative handlinger følger av loven, og vi skal gå gjennom de vanligste.

Hvilke handlinger avbryter foreldelsesfristen?

Det vanligste å gjøre er å få selger til å erkjenne forpliktelsen han har ovenfor kjøper. Da bør kjøper få selger til å bekrefte skriftlig at han skylder kjøper penger med angitt beløp, og dato for når dette skulle ha blitt betalt. Med en slik uforbeholden erkjennelse av kravet blir foreldelsesfristen avbrutt.

Selv om selger har gått i samtale med kjøper om kravet er det som oftest ikke slik at dette alene avbryter foreldelsesfristen. I slike samtaler er det ofte uenigheter om grunnlaget for kravet, eller hvorfor selger skal betale penger. Så lenge en slik uenighet består kan det ikke regnes for å være en erkjennelse som avbryter foreldelsesfristen.

Det er altså ikke slik at foreldelsesfristen avbrytes selv om kjøper gir en nøytral eller spesifisert reklamasjon. Om selger er uenig i kravet, og prosessen stopper opp, må kjøper gjøre andre tiltak for at foreldelsesfristen ikke skal oversittes, selv om det er reklamert «innen rimelig tid».

Det som da er vanlig er ta rettslige skritt. Å ta rettslige skritt betyr å koble på rettssystemet for å kreve inn penger av selger.

Det er flere steg i en rettslig inndrivelsesprosess, men det er tilstrekkelig å gjøre det første steget for å avbryte foreldelsesfristen. Dette er som oftest å klage selger inn for forliksrådet eller en aktuell nemd.

Tilleggsfrist

Noen ganger er ikke kjøper klar over at han har et pengekrav mot selger.  For noen av disse tilfellene har kunden en tilleggsfrist på 1 år fra da det var mulig å oppdage kravet.

I slike situasjoner er det viktig å være oppmerksom på at foreldelsesfristen bare er 1 år. Hvis man oppdager en feil lang tid etter overtakelse må man derfor være klar over at man har en litt dårligere tid på seg enn om man hadde oppdaget feilen tidligere.

I forsikringstilfellene (for eksempel et krav mot en eierskifteforsikring) gjelder egne foreldelsesfrister. Utgangspunktet er da at kravet ikke foreldes med mindre forsikringsselskapet har sagt at det skal skje.

Hva skjer når foreldelsesfristen avbrytes?

Om kjøper mottar en erkjennelse fra selger eller han tar rettslige skritt, avbrytes foreldelsesfristen. Det er da ikke slik at foreldelsesfristen er avbrutt for all tid fremover. Loven sier at når foreldelsesfristen avbrytes begynner det å løpe en ny foreldelsesfrist fra det tidspunkt avbrytelsen skjedde. Den nye fristen er 3 år ved erkjennelse, men hvis forliksklagen leder til en dom i forliksrådet er den 10 år. Det betyr at kunden må hente inn en ny erkjennelse eller ta rettslige skritt på nytt hvis han enda ikke har fått inn pengene fra selger før den nye fristen er gått ut.

Samtidig med at det er en foreldelsesfrist, gjelder det også en reklamasjonsfrist for feil med huset. Dette er det viktig å passe på. Vi skriver mer om reklamasjon i denne artikkelen her.

Om du trenger ytterligere bistand eller råd kan Forbrukeradvokaten kontaktes.

Vårt telefonnummer er 23 20 32 32 eller du kan sende en epost til post@forbrukeradvokaten.no