Hvilke reklamasjonsfrister gjelder ved kjøp av bolig?

Det er viktig å reklamere på feil og mangler når selger eller entreprenøren ikke leverer slik det er avtalt. Denne artikkelen tar opp spørsmålet om når man skal reklamere og hvordan man skal gå frem.

Når skal man reklamere?

De aller fleste inngår i hverdagen flere små eller store avtaler om kjøp og tjenester. Eksempler på dette kan være middagen som kjøpes på butikken eller bestillingen av et nytt designkjøkken som skal monteres opp hjemme. Uavhengig av hvilken avtale kunden inngår er det ikke alltid at man blir fornøyd. Da er det viktig å si ifra.

Det er ulike lover som regulerer ulike kjøp av varer, bolig og tjenester. Felles for disse er at de har bestemmelser som stiller krav til at varen eller tjenesten som skal leveres, skal leveres i henhold til avtalen. Alle har krav på å få det de har avtalt, og dette innebærer at enhver kunde kan forvente at varen eller tjenesten skal være av en alminnelig god kvalitet. Hvis kunden ikke mener at han har fått det, må han varsle om dette til selger eller tjenesteyter. Et slikt varsel kalles i loven reklamasjon.

For selger eller tjenesteyter er det viktig at han mottar reklamasjon på en feil slik at han kan rette den. I og med at retting også innebærer en kostnad for selger eller tjenesteyter, bestemmer loven at kunden må reklamere innen en viss tidsfrist.

To reklamasjonsfrister som begge må overholdes av kjøper

Det er viktig å melde fra raskt når man oppdager at det er en feil. Dette er fordi det løper en reklamasjonsfrist fra det tidspunktet man oppdager feilen, eller burde ha oppdaget den. Dersom man ikke melder ifra innen fristen, vil man miste muligheten til å kreve f.eks. retting, prisavslag eller erstatning. Fristen vil variere med feilens art, men en tommelfingerregel er at man må melde fra fortere jo mer åpenbar feilen er. Ved kjøp av bolig vil man som oftest måtte reklamere innen 2-3 måneder.

I tillegg til dette gjelder det en absolutt reklamasjonsfrist. Denne angir det siste tidspunkt mulig som kunden kan reklamere, uansett når og hvordan feilen er blitt oppdaget. I de fleste situasjoner er den absolutte fristen på 5 år fra tingen eller tjenesten ble levert.

En kan eksempelvis tenke seg at om man tok over et hus 1. januar 2016 og oppdaget en feil med taket 1. februar 2017, må man reklamere innen 2-3 måneder. Om man derimot oppdaget feilen etter 1. januar 2021 er det som utgangspunkt for sent å reklamere.

 

Nøytral og spesifisert reklamasjon

Det er mange som tar kontakt med oss som forteller at de har oppdaget en feil etter overtakelse av hus, men at de av ulike grunner ikke har varslet selger om det enda. De grunnene som vi ofte hører er at kjøper har ventet med å reklamere fordi han er usikker på feilens omfang, eller at kjøper ikke tror selger har noen mulighet til å utbedre.

I en slik situasjon er det nødvendig at man sender en nøytral reklamasjon først, selv om man ikke har full oversikt over feilen enda. Reklamasjonen kan da gå ut på at man har oppdaget noe feil med taket (det lekker for eksempel), men at man må komme tilbake hvorfor det lekker og hvordan man kan utbedre lekkasjen. Slik blir selgeren varslet om at det vil komme et krav fra kjøperen.

Hvis man har sendt en nøytral reklamasjon er det viktig at man følger opp med en spesifisert reklamasjon når man har funnet ut mer om feilen. Da må man for eksempel si ifra hvorfor det lekker fra taket, hvilken skade lekkasjen har forårsaket og hva som må gjøres for å utbedre den. Hvis man ikke følger opp med en spesifisert reklamasjon kan dette lede til at man likevel ansees å ha reklamert for sent.

Selv om selger ikke skal utbedre lekkasjen selv er det viktig at han varsles. Så lenge det er selger som skal bekoste utbedringen må han få beskjed innen reklamasjonsfristen. Hvis selger ikke bli varslet har man reklamert for sent.

Oppsummert er det altså to frister kjøper må forholde seg til. Dersom man oppdager en feil ved huset, må man melde ifra til selger innen rimelig tid etter at man oppdaget mangelen. Dette er ved kjøp av bolig 2-3 måneder. Det er viktig at man gir en nøytral reklamasjon med en gang for så følge denne opp med en spesifisert reklamasjon når man vet mer om hva som er feil.

Hva skjer når kjøper har reklamert for sent?

Hvis kjøper ikke har reklamert innenfor reklamasjonsfristen har kunden reklamert for sent. Kunden taper ved for sen reklamasjon som oftest alle krav på retting, prisavslag heving eller erstatning.

Det er derfor veldig viktig at kunden reklamerer med en gang han blir klar over feilen. Vi anbefaler at reklamasjonen først skjer skriftlig slik at man kan bevise, hvis nødvendig, at det ble reklamert. Det er viktig at man sier klart ifra hva man tror er feilen og hva man ønsker at selger eller tjenesteyter skal gjøre. Dette kan for eksempel være retting av feilen, omlevering av varen, prisavslag for tjenesten eller heving av kjøpet slik at man får pengene tilbake.

Samtidig med at det er en reklamasjonsfrist, gjelder det også en foreldelsesfrist for utbedringskrav som følge av at det er en feil med huset. Dette er det viktig å passe på.

Om du trenger ytterligere bistand eller råd kan Forbrukeradvokaten kontaktes.

Vårt telefonnummer er 23 20 32 32 eller du kan sende en epost til post@forbrukeradvokaten.no