Huseier vant i lagmannsretten over byggmester i sak om oppfriskning

En huseier hadde engasjert en byggmester til å gjøre diverse oppussingsarbeider på huset sitt. Etter en tid reklamerte huseieren overfor byggmesteren fordi han mente at det utførte arbeidet var mangelfullt. Huseieren og byggmesteren kom ikke til enighet og tvisten havnet etter hvert i Forbrukerklageutvalget. Forbrukerklageutvalget fattet avgjørelse om at byggmesteren skulle betale huseieren et hevingsoppgjør og erstatning for økonomisk tap (avgjørelse 1).

Byggmesteren var ikke enig i avgjørelsen og ønsket å ta saken videre til tingretten. Stevningen til tingretten ble likevel ikke inngitt innen fristen. Byggmesteren begjærte derfor om oppfriskning for fristoversittelse. Det vil si at byggmesteren ba om tillatelse til at saken skulle behandles selv om fristen for stevning ikke var overholdt.

Byggmesteren fikk først oppfriskning av Forbrukerklageutvalget (avgjørelse 2) og tok samtidig saken inn for tingretten. Tingretten valgte da å sette en frist for huseieren til å påklage avgjørelsen hvor byggmesteren ble gitt oppfriskning. Huseieren påklaget avgjørelsen.

Tingretten fant at selv om Forbrukerklageutvalget hadde truffet avgjørelse om oppfriskning, var dette ikke å regne som et forvaltningsvedtak. Tingretten kunne derfor prøve avgjørelsen fullt ut. Etter dette besluttet tingretten at byggmesterens begjæring om oppfriskning måtte avslås.

Etter at tingretten avslo byggmesterens begjæring om oppfriskning, valgte byggmesteren å anke tingrettens beslutning inn for lagmannsretten. Lagmannsretten var imidlertid enig med tingretten og kom enstemmig til at anken måtte forkastes.

For huseieren innebar dette at den første avgjørelsen, om at byggmesteren skulle betale huseieren et hevingsoppgjør og erstatning for økonomisk tap, blir stående. Advokat Ola Fæhn bisto huseieren i saken.