900.000 kr i prisavslag for forurenset grunn

Kjøpere av en boligeiendom med tilleggstomt der det var forurensning i grunnen på tomta, vant i lagmannsretten med krav om prisavslag med hjelp fra Forbrukeradvokaten ved advokat Ola Fæhn.

Boligeiendommen ble solgt i den stand den var ved kjøpernes besiktigelse. Det hadde i flere tiår vært drevet skraphandlervirksomhet på eiendommen, noe kjøperne ikke ble informert om. Etter overtakelsen ble kjøperne gjort kjent med mulig forurensning i grunnen, og geotekniske undersøkelser viste at det måtte gjøres omfattende tiltak på tomten for å kunne bebygge den til boligformål. Kjøperne reklamerte og fremmet krav om prisavslag.

Vestfold tingrett frifant selger og fant at det ikke forelå en mangel som ga grunnlag for prisavslag. Med hjelp fra advokat Ola Fæhn i Forbrukeradvokaten anket kjøperne dommen inn for Agder lagmannsrett.

Anken førte frem. En enstemmig lagmannsrett gav kjøperne medhold og prisavslag på 900 000 kroner og saksomkostninger for lagmannsretten.

Lagmannsretten kom til at eiendommen som følge av forurensning i grunnen var i vesentlig dårligere stand enn kjøperne hadde grunn til å regne med ut fra salgsprisen og forholdene for øvrig, jf. avhendingslova § 3-9. Retten la til grunn at kjøperne ikke kjente til skraphandelvirksomheten og den tilhørende risikoen for grunnforurensning da de inngikk kjøpet, og at de ikke ville kjøpt eiendommen uten ytterligere undersøkelser dersom de kjente til dette. Det ble vektlagt at selger utvilsomt kjente til virksomheten uten å opplyse om denne ved salget. Retten fant at det forelå et så åpenbart misforhold mellom kjøpernes berettigede forventninger og eiendommens stand ved overtakelse, slik at det forelå en mangel som ga grunnlag for å kreve prisavslag.

Lagmannsretten gikk langt i å antyde at varsellampene til megler burde blinket, ettersom det er et generelt fokus på forurensing i samfunnet, han sjekket ikke matrikkelen og han hadde sett tomten noen år tidligere, hvor den bar tydelig preg av at det ble drevet forurensende virksomhet.  

Prisavslaget ble satt til utbedringskostnadene med å fjerne og tildekke forurensede masser, med fradrag for arbeidene det ble ansett sannsynlig at kjøperne uansett ville utføre.