Endringer i forskrift om Husleietvistutvalget

1. januar 2024 trådte det i kraft endringer i forskrift om Husleietvistutvalget (HTU). Denne setter rammene for HTUs virksomhet.

Hovedendringen er at det innføres en verdigrense for hvilke saker som kan behandles i fullt utvalg. Dette innebærer at det kun er saker med en tvistesum fra 150 000kr som avgjøres med alle utvalgets medlemmer, mens saker under denne verdien avgjøres av saksleder alene. Saker om oppsigelse, heving og gjengs leie skal likevel alltid behandles av fullt utvalg.

En annen sentral endring er at muntlige partsmøter i oppsigelsessaker ikke lenger blir obligatoriske. Behovet for muntlige partsmøter skal nå vurderes av saksleder.

I tillegg er det gitt en ny regel som gir mulighet for en part til å få gjenåpnet saken dersom HTU på feil grunnlag har fattet vedtak i en sak uten tilsvar.

Disse endringene innebærer at sakslederne gis en svært sentral stilling, hvor de nå kan behandle flere saker alene. Formålet med endringen er å effektivisere behandlingen, men forslaget ble møtt med betydelig kritikk i høringsrunden. Omtrent halvparten av høringsinstansene stilte seg kritisk til forslagene om endring. Kritikken går særlig ut på at innføringen av verdigrensen svekker rettssikkerheten til leieboere og utleiere, ved at saker under verdigrensen ikke avgjøres av flere HTU-medlemmer i fellesskap. Forbrukeradvokaten stiller seg bak kritikken og påpeker at kvalitetsforskjeller mellom saksledere kan øke risikoen for forskjellsbehandling, samt at det stilles høyere krav til objektivitet hos den enkelte saksleder. Effektivitet må ikke gå på bekostning av rettssikkerhet, særlig ikke med tanke på at de fleste sakene HTU avgjør, ikke tas videre til de alminnelige domstolene.