Lovendringer i forbrukerkjøpsloven styrker forbrukernes rettigheter

Den 01.01.2024 trådte en rekke endringer i forbrukerkjøpsloven i kraft. Endringene gjelder for forbrukerkjøp gjort etter 01.01, og er foretatt for å gjennomføre EUs forbrukerkjøpsdirektiv i norsk rett. Norsk lovgivning har allerede gitt forbrukere et sterkere vern enn i mange andre europeiske land, men med disse endringene blir forbrukerrettighetene ytterligere styrket. Miljø er et viktig hensyn bak endringene.

Lovens virkeområde er utvidet

Virkeområdet for forbrukerkjøpsloven er utvidet. Nå omfattes også «digitale ytelser som etter kjøpsavtalen skal leveres sammen med en ting, og som er sammenknyttet med tingen på en slik måte at ytelsene er nødvendige for tingens funksjoner», jf. lovens § 2 første ledd bokstav e.

I praksis betyr dette at programvare som er nødvendig for at det fysiske produktet skal fungere, også reguleres av loven. Dette kan være programvare til mobil, pc, smartklokke, etc. Forbrukeren vil nå ha krav på programvareoppdateringer «i den tidsperioden som forbrukeren med rimelighet kan forvente», jf. § 15 fjerde ledd. Det fremkommer av forarbeidene at dette for enkeltkjøp innebærer minst 5 år.

«Som den er»-forbehold ikke lenger tillatt

Videre er det nå ikke lenger tillatt for selger å ta alminnelig forbehold ved å selge tingen «som den er». Dette var tidligere regulert av § 17. Nå følger det istedenfor av § 15 andre ledd at forbrukeren ved avtaleinngåelse «uttrykkelig og særskilt» må akseptere eventuelle avvik ved tingens egenskaper for at selger ikke skal bli ansvarlig.

Omvendt bevisbyrde-regel utvidet

Regelen om omvendt bevisbyrde i § 18 er utvidet, til forbrukernes fordel. Tidligere hadde selger ansvar for å bevise at en mangel ikke forelå på overleveringstidspunktet, i de første 6 månedene etter overleveringen. Denne tidsperioden er nå utvidet til 2 år, jf. § 18 andre ledd. Mangler som viser seg innen to år anses derfor å ha eksistert på overleveringstidspunktet, og er dermed noe selger har ansvar for. Dette gjelder med mindre selger kan bevise at mangelen har oppstått etter overleveringen. Utvidelsen medfører en betydelig styrking av forbrukernes rettsstilling.

Antall avhjelpsforsøk redusert

Videre er antall avhjelpsforsøk (retting og omlevering) selger har rett til å utføre, redusert fra 2 til 1. Dette gjelder selv om det oppstår en helt ny mangel på varen. Regelen gjør det i praksis lettere for forbrukeren å kreve prisavslag eller heving. Dette kan gi markedet insentiv til å produsere produkter med lengre levetid. På den andre siden kan dette medføre negative miljøkonsekvenser. Det er derfor tatt inn et unntak om at selger likevel kan gis et nytt avhjelpsforsøk dersom det er «rimelig» jf. § 30 fjerde ledd. Lovforarbeidene presiserer at terskelen ikke bør være høy, og at miljøhensyn må tillegges vekt.

Dersom mangelen etter sin art er så alvorlig at det «ikke er rimelig å forvente at forbrukeren skal godta et tilbud om avhjelp», kan forbrukeren umiddelbart kreve prisavslag eller heving, jf. § 29 tredje ledd.