Dette må du vite om husleiedepositum

Hva er husleiedepositum?

Ved inngåelse av et leieforhold, er det vanlig å måtte betale et depositumsbeløp til utleieren. Regler om depositum ved husleie er regulert i husleieloven § 3-5. Depositumbeløpet skal stille sikkerhet for «skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtalen».

Depositumsbeløpet kan maksimalt være på 6 måneders leie. Det kan avtales endringer dersom leiebeløpet endrer seg. Sjekk alltid kontrakten for de vilkårene som gjelder for deg.

Innbetaling av depositum

Depositumet skal settes inn på en sperret konto, som står i leietakers navn. Kontoen er sperret slik et ingen av partene kan ta ut penger av kontoen i leietiden. Utleier oppretter depositumkontoen og bærer kostnadene til denne. Utleier kan velge hvilken bank kontoen skal opprettes i, med mindre det er til «vesentlig ulempe» for leietakeren. Normalt velger utleier samme konto som han skal ha inn leien, fordi det gir ham en fordel ved eventuelt betalingsmislighold. Leietaker har likevel krav på opptjente renter av depositumsbeløpet. Dette må kreves av banken.

Depositumskonto er altså en separat konto, og utleier kan ikke kreve depositumet innbetalt til samme konto som leiebeløpet skal betales til. Dette er i så fall ulovlig, og leietaker kan umiddelbart kreve pengene tilbake, ofte med tillegg av forsinkelsesrente.

Utbetaling av depositum

Både utleier og leietaker kan kreve depositumet utbetalt til seg etter leieforholdets opphør, men dette krever enten samtykke fra den andre parten, eller en rettskraftig dom eller for eksempel en avgjørelse fra Husleietvistutvalget.  

Ved avslutning av leieforholdet kan partene bli enige om hvordan beløpet på kontoen skal gjøres opp. Blir man ikke enig, kan leietaker kontakte banken og kreve beløpet utbetalt. Utleier har da 5 uker på å komme med innsigelser, før utbetalingen blir gjennomført. Hvis det ikke er noen innsigelser fra utleier, overføres depositumet normalt tilbake til leietaker ved endt leieforhold.  

Dersom depositumet er i samme bank som husleien betales til og utleier dokumenterer at leier skylder husleie, kan banken betale ut dette til utleier. Har utleieren andre krav for eksempel på grunn av skader på eiendommen, må utleier ta ut sak for Husleietvistutvalget eller domstolene innen fem uker.