Arbeidskonflikter

Forbrukeradvokaten har erfaring med arbeidskonflikter. Vi har bistått i en rekke oppsigelsessaker både på arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. Utgifter til advokatbistand må man i første omgang dekke selv, men disse utgiftene vil normalt dekkes av den som blir erstatningsansvarlig.

Oppsigelser i arbeidsforhold

Det er en rekke formelle krav og regler som skal følges i slike saker, så man bør få bistand av en advokat. Forbrukeradvokaten bistår arbeidstaker og arbeidsgiver ved oppsigelse, avskjed og nedbemanning.

Er du arbeidstaker og har du fått innkalling til drøftingsmøte bør du søke bistand i forkant av møtet. Vi kan bistå deg for å unngå oppsigelse eller avskjed eller fremforhandle en best mulig avtale om fratredelse.

Det er viktig at arbeidsgiver søker bistand i forkant ved oppsigelse, avskjedigelse eller nedbemanning. Arbeidsgiver kan bli påført store kostnader dersom det gjøres feil i prosessen.

Hvilke krav gjelder for oppsigelser?

Et arbeidsforhold opphører ved at arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse. Et arbeidsforhold vil ikke opphøre av seg selv, med unntak av tidsbestemte arbeidsforhold som for eksempel vikariater. Det er faste regler for regler for hvordan en oppsigelse skal skje – både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse gjelder for de fleste virksomheter og arbeidstakere. En lovlig oppsigelse må være saklig begrunnet. En oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold kan for eksempel være alvorlige brudd på arbeidsavtalen, lojalitetsbrudd m.m. En oppsigelse begrunnet i arbeidsgivers/virksomhetens forhold kan for eksempel være nødvendig nedbemanning eller omstilling/rasjonalisering av bedriften.

Særlig vern mot oppsigelse

Sykdom er ikke grunnlag for oppsigelse det første året man er sykemeldt. Dersom en arbeidstaker har vært syk i mer enn ett år, gjelder vanlige regler om saklig grunn til oppsigelse. Sykdom kan da under særlige forutsetninger være en saklig grunn til oppsigelse. Arbeidsgiver må i så fall dokumentere at tilrettelegging, omplassering og annet har vært vurdert. I de tilfeller hvor det er uavklart om arbeidstaker kan komme tilbake i arbeid, må arbeidsgiver begrunne en eventuell oppsigelse med at dette er nødvendig for virksomhetens forsvarlige drift.

Graviditet eller foreldrepermisjon i barnets første leveår er heller ikke saklig grunn til oppsigelse. Det kan likevel være anledning til å si opp en arbeidstaker mens vedkommende er sykmeldt det første året, gravid eller i foreldrepermisjon dersom arbeidsgiver har en saklig grunn. Et eksempel er nødvendig nedbemanning.

Drøftelsesmøte før oppsigelse

Før oppsigelse besluttes skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, innkalle arbeidstaker til et drøftelsesmøte, jf aml.§ 15-1. Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til drøftelsesmøte og opplyse i innkallelsen årsaken til innkallelsen og opplyse at møte kan få betydning for arbeidstakers stilling i selskapet. Det skal også informeres om at arbeidstaker kan ta med seg en rådgiver i møte.

Arbeidsgivers avveininger

Det er viktig at arbeidsgiver i forkant av dette møte har sett på alle sider av bedriftens rasjonaliseringsmuligheter og kan redegjøre godt for situasjonen ovenfor arbeidstaker. Det bør skrives et referat fra møtet som begge parter undertegner. Møtet holdes for at arbeidstaker skal ha mulighet til å komme med sine innspill til arbeidsgivers vurderinger og mulig ha andre forslag som arbeidsgiver ikke har tenkt på. Også skal arbeidstaker gis anledning til å fremme personlige forhold ved han som person som gjør at belastningen ved en oppsigelse av vedkommende vil være uforholdsmessig belastende, eks eneansvar for barn. Det er viktig at arbeidsgiver ikke i forkant av møtet har besluttet oppsigelse. Det kan derimot informeres om at vedkommende vurderes sagt opp.

Det er viktig at arbeidsgiver ved nedbemanning og rasjonalisering av bedriften ser på alle sider ved bedriften som kan være kostnadsbesparende, ikke bare nedbemanne. Det må også skje en saklig utvelgelse av de ansatte, basert på ansiennitet, stilling, sosiale forhold, virksomhetens behov mm. Arbeidsgiver bør ved nedbemanning involvere de ansatte i prosessen, for om mulig få til en frivillig nedbemanning som alternativ til oppsigelser. En god og saklig saksbehandling fra arbeidsgiver i forkant av en oppsigelse vil normalt føre til at en oppsigelse vil stå seg i retten.

Formkrav ved oppsigelser fra arbeidsgiver

En oppsigelse fra arbeidsgiver skal være skriftlig. Dersom arbeidstaker sier opp gjelder ingen spesielle formkrav, men oppsigelsen bør være skriftlig.

Ved en oppsigelse fra arbeidsgivers side skal denne leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev. Oppsigelsen trer i kraft når den er kommet fram til motparten.

Oppsigelsen må oppfylle vilkårene i aml § 15-4 og skal gi en orientering om:

  • adgangen til å kreve forhandlinger og reise søksmål
  • hvilke frister som gjelder for forhandlinger og søksmål
  • hvem et eventuelt søksmål skal rettes mot
  • retten til å fortsette i stillingen mens forhandlinger eller søksmål pågår

Skyldes oppsigelsen nedbemanning eller andre forhold i virksomheten, skal det i tillegg opplyses om fortrinnsrett til ny ansettelse. Arbeidstaker kan også kreve å få skriftlig orientering om årsaken til oppsigelsen.

Forhandlinger etter mottatt oppsigelse

Arbeidstaker kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver jf. aml. § 17-3.. Kravet må framsettes skriftlig innen to uker. Fristen begynner å løpe når skriftlig oppsigelse har kommet fram til arbeidstakeren. Arbeidsgiver skal sørge for at forhandlingsmøte blir holdt snarest mulig, og senest to uker etter at kravet om forhandlinger er mottatt.

Både arbeidstaker og arbeidsgiver har rett til å ha med rådgiver under forhandlingene. For eksempel advokat eller tillitsvalgt. Vi har erfaring med å bistå i slike forhandlinger. Forhandlingene skal sluttføres i løpet av to uker. Det skal settes opp en protokoll som underskrives av partene og deres rådgivere.

Søksmål om oppsigelser

Dersom en ikke kommer til enighet gjennom forhandlinger kan arbeidstaker reise søksmål. Forbrukeradvokaten kan bistå. Søksmål må reises innen åtte uker etter at forhandlingene er avsluttet. Hvis det ikke er holdt forhandlinger, regnes fristen fra oppsigelsen er mottatt.

Hvis oppsigelsen ikke har skjedd skriftlig, er det ingen søksmålsfrist. Det samme gjelder hvis oppsigelsen ikke oppfyller formkravene. Blir søksmål i slike tilfeller reist innen fire måneder, skal oppsigelsen normalt kjennes ugyldig. Hvis arbeidstaker bare krever erstatning, og ikke gjeninntakelse i jobben, er søksmålsfristen seks måneder fra oppsigelsen fant sted. Så lenge forhandlinger eller søksmål pågår, kan arbeidstakeren vanligvis fortsette i stillingen, med mindre retten avgjør noe annet.

Oppsigelsestid

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, er gjensidig oppsigelsestid én måned. De fleste arbeidskontrakter har derimot en standard 3 måneders oppsigelsestid. Hvis intet er skriftlig avtalt gjelder oppsigelsesfristene i arbeidsmiljølovens § 15-3.

Avskjed

Arbeidsgiver har mulighet til å avskjedige en arbeidstaker på dagen hvis han eller hun har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Arbeidstaker har ikke rett til å bli i stillingen under behandlingen av saken, med mindre retten bestemmer dette. For øvrig gjelder de samme reglene som ved vanlig oppsigelse.

Hvis arbeidsgiver har grunn til å tro at arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed, kan arbeidstaker pålegges å fratre mens saken undersøkes. I suspensjonstiden beholder arbeidstakeren vanlig lønn.

Krav på attest

Jobber arbeidstaker ut avtalt/lovregulert oppsigelsestid har arbeidstaker krav på en skriftlig attest. Attesten skal minimum inneholde opplysninger om arbeidstakers navn og fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og hvor lenge arbeidsforholdet varte.