Forsikringsoppgjør

Forbrukeradvokaten har lang erfaring i å bistå i tvister mot forsikringsbransjen. Dette kan være saker hvor man nektes oppgjør av eget forsikringsselskap eller hvor man retter krav mot en ansvarsforsikring.

Beskyldt for forsikringssvindel?

Forsikringsavtaleloven

Det følger av forsikringsavtaleloven § 4-14 at et forsikringsselskap som mener seg helt eller delvis fri for ansvar, plikter å gi skriftlig beskjed om sitt standpunkt til forsikringstaker. Beskjeden skal gis uten ugrunnet opphold etter at selskapet ble kjent med de forhold som kan begrunne ansvarsfritak. Dette kalles reklamasjonsregelen. Forbrukeradvokaten har sett en tendens der forsikringsselskapene i økende grad hevder seg fri fra ansvar under henvisning til forsikringsavtaleloven § 4-14.

Reklamasjonsfrist på tre måneder

Utgangspunktet er at saksbehandlingstiden ikke bør overstige tre måneder fra man melder fra om skaden, hvis det ikke foreligger spesielle forhold. Lengre saksbehandlingstid kan bli akseptert hvis selskapet må etterforske/utrede saken, eller hvis selskapet avventer politietterforskning. Ferieavvikling kan også tilsi at fristen kan forlenges noe.

Høyesterett styrker forsikringskundens rettigheter

I august 2013 (Rt. 2013 s. 1235) avsa Høyesterett en viktig, prinsipiell dom. En forsikringstaker var anklaget for å ha tent på sitt eget hus. Han ble frifunnet for brannstiftelse. Til tross for dette nektet forsikringsselskapet å utbetale forsikringssummen. Høyesterett kom enstemmig til at forsikringsselskapet hadde reklamert for sent, og at forsikringstaker hadde krav på erstatningsutbetaling.

Essensen i dommen er for det første at reklamasjonsregelen gjelder uavhengig av om det er utvist svik eller ikke. Videre slo Høyesterett fast at selskapet ikke behøver å ha sikre holdepunkter om forholdet de vil påberope seg. En kvalifisert mistanke kan være nok. Dette har betydning for når reklamasjonsfristen begynner å løpe.

Høyesterett gjorde det også klart at et varsel fra selskapet om at de vurderer å påberope seg ansvarsfritak ikke er tilstrekkelig for å tilfredsstille lovens krav til reklamasjon. En reklamasjon innebærer at selskapet har gjort seg opp en mening om at det foreligger en fritaksgrunn, og at selskapet har bestemt seg for å gjøre den gjeldende. Dette skal formidles skriftlig, og forsikringstaker skal orienteres om adgangen til å få prøvd saken rettslig.

Her kan du laste ned dommen som pdf

Ett par dommer Forbrukeradvokaten har ført for domsolene om svik

1. LA-2016-74335 – Retten uttalte at; Det gikk «over fem måneder før If i brev datert 5. desember 2012 meddelte A og B at selskapet ikke aksepterte ansvar på grunn av deres svik. Det er uansett betydelig lenger enn en tomånedersfrist tillagt noe ekstra tid på grunn av ferieavvikling. Det er etter lagmannsrettens mening en overskridelse av fristen satt i fal. § 4-14 første ledd, og selskapet har derfor tapt sin rett til å hevde seg ansvarsfri, jf. § 4-14 annet ledd.». Last ned dommen  som pdf

2. 13-033673TVI-DRAM – Hvor retten uttalte; «Mistanken om at forsikringskunden og forsikringskundens samboer skal ha påtent brannen synes å ha oppstått tidlig i saksbehandlingen, og retten finner grunn til å stille spørsmål om denne mistanken har preget saksbehandlingen i så stor grad av X-FORSIKRING at de ikke har behandlet  forsikringskunden og  forsikringskundens samboer som andre forsikringstakere, og at de ikke har fått muligheten til å rette opp feil og misforståelser som en vanlig saksbehandling innebærer. Etter dette mener retten at det verken hver for seg eller samlet er klar sannsynlighetsovervekt for at forsikringskunden og forsikringskundens samboer bevisst har overdrevet verdien på gjenstandene i innbolisten.» Last ned dommen som pdf

Dekker bygningsforsikringen vannskader?

Utgangspunktet for ansvaret

Har du fått vannskader i leiligheten og bor du i et borettslag eller sameie? Hvem er det som egentlig blir ansvarlig for å dekke slike skader? Kan du kreve at borettslaget/sameiet dekker kostnadene? Kan det eventuelt være at skadene dekkes av forsikringen til sameiet/borettslaget?

Når det gjeldet ansvaret for sameiet/borettslaget må man ta utgangspunkt i skillet mellom hvem som har vedlikeholdsansvaret. Borettslaget/sameiet har ansvar for vedlikehold av utvendige arealer, herunder fellesarealer, mens andelseierens/sameierens ansvar begrenser seg til de innvendige arealene. Du kan lese mer om dette her.

Hva dekker bygningsforsikringen?

Borettslaget/sameiet har gjerne tegnet forsikring på bygningen. Plutselige og uforutsette skader på bygningen er normalt dekket av forsikringen til borettslaget/sameiet. Dette betyr at skader som utvikles over tid normalt ikke er dekket, men det er skader som skjer raskt. Et eksempel fra Finansklagenemnda er FinkN 2013-246 hvor forsikringsselskapet ble ansvarlig for vanskader på grunn av at membran på terrassen var ufagmessig montert ved for liten oppkant og med sår og rifter. Nemnda var uenige om saken skulle falle inn under unntaket for takskader, men flertallet mente at det ikke var naturlig å regne dette som tak i vilkårene. I Fkn 2009-353 som gjaldt sotskader ved frakt kom nemnda til at sotskader som utviklet seg over 17 timer var nok til å slå fast at skaden var skjedd plutselig.

Unntak fra ansvar

Forsikringsselskapene har selvfølgelig gjort mange unntak i vilkårene sine, som gjør at de ofte slipper unna ansvar. Det er ofte gjort unntak for vannskader fra tak, baderom og fra dreneringen. Vilkårene kan variere, så her er det viktig å studere vilkårene. Dessuten er det flere selskap som tilbyr superdekninger, som tar med forhold som vanligvis er unntatt. I noen saker ser vi at vannskaden kan ha flere årsaker og da er det viktig å få slått fast om noen av årsakene kan være dekningsmessig.

Vann i hodet fra naboens bad

Selv om det er gjort unntak fra mange typer vannskader, så er ikke nødvendigvis følgeskaden av vannskaden unntatt. Normalt får du ikke nytt bad hvis det er utett, men i noen tilfeller kan du få dekket skaden som det utette badet har gjort på bygningskonstruksjonen.

Hvis du får vann i hodet fra naboens bad, tenker du sikkert at det er rimelig at han eller hans forsikringsselskap betaler for skadene i taket ditt. I noen tilfeller vil naboen komme i ansvar, men normalt må det påvises at han er noe å bebreide. Det kan være tilfelle dersom dette har skjedd før eller at det har vært andre tegn på svakheter som naboen har oversett. Gjennom forsikringen vil naboen ha en ansvarsforsikring som skal dekke ansvar han kan komme i. Det kan derfor være fornuftig å la nabodiskusjoner om ansvar gå gjennom forsikringsselskapet, slik at du ikke ødelegger naboforholdet.

Trafikkulykker, yrkesskadeforsikring og pasientskader

Trafikkulykker

Forbrukeradvokaten har lang erfaring med å bistå folk som er påført personskader.

Er du skadet i en trafikkulykke, har du gjerne et krav mot forsikringsselskapet til den som har skylden. Det er mange ting å tenke på og mange feller å gå i, så det kan være lurt å ta kontakt med en advokat i tidlig fase. Forsikringsselskapet vil dekke dine utgifter til advokat.

Gjennom din arbeidsplass har arbeidsgiver tegnet en tvungen yrkesskadeforsikring. Det kan bli mange diskusjoner om oppgjøret etter en skade/ulykke på jobben. Vi kan bistå deg og utgiftene vil dekkes av forsikringen. Her kan du lese om en yrkesskadesak vi har løst https://www.tv2.no/a/3766981

Pasientskader

Pasientskader behandles av Norsk Pasientskadeerstatning. Dette er en klageordning som drives i regi av staten, men det er ikke alltid pasienter føler at de er på deres side. Vi kan bistå deg i en klagesak gjennom Norsk Pasientskadeerstatning til Pasienskadenemnda og eventuelt videre for domstolene.

Erstatningsutmåling

Ved utmåling av alvorlige ulykker, er erstatningsberegningen komplisert. Det kan derfor være behov for å få advokatbistand. Som eksempel på en slik sak er høyesteretts sak I Rt-1993-1547. En 29 åring ble påført alvorlig hjerneskade og ble 100% ufør. Han ble tilkjent 150.000 kr for påførte utgifter, 1.450.000 for tap i fremtidig erverv og 1.600.000 kr for fremtidige utgifter. I tillegg hadde han tidligere fått utbetalt menerstatning med ca 250.000 kr, 870.000 kr i ulykkesforsikringer og ca 240.000 kr i yrkesskadeserstatning. Ved beregningen av tap i fremtidig erverv ble det gjort et skjønnsmessig fradrag for utgifter han ville ha hatt hvis han var i arbeid. Det skulle ikke gjøres fradrag for uførepensjon utbetalt i en periode forut for perioden med inntektstap. Det ble foretatt et skjønnsmessig fradrag for utbetalte ulykkesforsikringer. Han fikk erstatning til dekning av omsorgsutgifter utenfor institusjon i rimelig utstrekning. Han fikk reduksjon for at erstatningen kunne investeres i livrente og for at han kunne trekke fra omsorgsutgifter ved ligningen.

Bilforsikring

Sjekk priser årlig

Som bilforsikringskunde, kan du spare store penger på en årlig prisundersøkelse. Dette er den skadeforsikringen hvor premiene varierer mest, og hvor selskapene vurderer risikoen med deg på svært forskjellige måter. Bilforsikringsskader kan bli kostbart hvis du for avkortning eller regresskrav. Forbrukeradvokaten har erfaring med å bistå i slike saker.

Ansvarsforsikring

En motorvognforsikring er sammensatt av flere enkeltforsikringer. Ansvarsforsikring er en lovbestemt forsikring som man er tvunget å tegne etter bil¬ansvarsloven § 15. Det er bestemt i bilansvarsloven at eier av et motorkjøretøy må tegne forsikring for skader kjøretøyet kan påføre andre mennesker og ting. Dette innebærer at alle skader skal erstattes, uavhengig om noen er skyld i skaden eller ikke. Rettshjelpsdekning er gjerne inkludert i en ansvarsforsikring. Denne dekker kostnader hvis du er part i tvist i egenskap av eier, rettmessig bruker eller fører av bilen. Selskapet dekke utgifter til advokat, retten, vitner og sakkyndige, med  en øvre beløpsgrense, normalt begrenset til 80 – 100.000 kr.

Fører- og passasjerulykkesforsikring

Fører- og passasjerulykkesforsikring kan tegnes i tillegg til den ordinære ansvarsforsikringen som også dekker skader på fører og passasjerer i bilen. En egen fører og passasjerulykkesforsikring vil gi deg en bedre dekning ved personskade.

Kasko

For å få dekket skader på egen bil, kan det tegnes en frivillig kasko eller delkasko. Delkasko omfatter brann, tyveri, hærverk i forbindelse med tyveri og bruddskade på glass. I tillegg dekkes kostnader til veihjelp/redning, som kostnader til kranbil og transport fra ulykkesstedet, hvis uhellet skulle være ute. Kasko dekker i tillegg, skade på egen bil ved kollisjon, utforkjøring, velting etc. Vær oppmerksom på at det kan være begrensninger i forsikringsdekningen for tilleggsutstyr som skiboks, kostbart stereoanlegg mm. Utvidet kaskoforsikring og tilleggsforsikringer, kan tegnes mot flere tap og skader, feks. tap av personlig løsøre i bil, utgifter til leiebil når bilen står på verksted, maskinbrudd, spesiallakk og kostbart musikkanlegg for å nevne noe.

Trenger du kasko?

Når du kjøper en ny bil, er det utvilsomt tryggest å tegne en kaskoforsikring. Men kjøper du en brukt bil til under 50 000 kroner, uten at du har opparbeidet bonus, kan en kaskoforsikring fort koste mer enn den smaker. Ved skade må du ikke bare ut med egenandelen, du taper også bonus, vanligvis mellom 20 og 40 prosent av premien. Mange glemmer at bonustapet gjelder helt til du har opparbeidet deg ny bonus. Det kan ta mange år. Hvis du har påført skade på en annen bil som likevel skal trekkes av din forsikring, vil du tape bonus selv om du ikke benytter kaskoforsikringen til å reparere din egen bil. Hvis du har lav bonus, følger dette deg selv om du skifter selskap. Opparbeidet bonus beholdes i to år selv om du ikke lenger har motorvogn. Mange selskap er også greie til å overføre eldre bonus. Det kan derfor være verdt å spørre selv om toårs fristen er gått ut. Bonus kan overføres til ektefelle/samboer ved samlivsbrudd hvis begge har brukt bilen. Dessuten kan den normalt overføres til ektefelle/samboer eller hjemmeværende barn, hvis du dør.

Kan kunden velge hvilket verksted som skal reparere?

Du kan selv velge forsikringsselskap for den delen som gjelder bilansvar. Du hare en tapsbegrensningsplikt som innebærer at kunden ikke kan kreve dekket et verksted som er mye dyrere enn normalt. For kaskoskader er det vanlig at selskapet har vilkårsbestemt at selskapet avgjør hvor reparasjonen skal foretas. Formuleringen må være klar og tydelig. Er ikke formuleringen klar kan kunden likevel gå et annet sted, men merkostnaden må kunden dekke selv.

Har forsikringsselskap ansvar for reparasjoner?

FSN 5595: Mangelfull reparasjon, utbedret på nytt verksted. Denne reparasjonen var også mangelfull. «Med mindre selskapet i forbindelse med valg av verksted el. påtar seg en garanti, stilltiende eller direkte, for at skaden på det verkstedet blir tilfredsstillende reparert, har ikke selskapet noe ansvar for at det valgte verkstedet utfører arbeidet tilfredsstillende. Reklamasjon over verkstedsarbeidet følger i så fall håndverkertjenestelovens regler og må rettes mot det ansvarlige verksted.»

Avkorting

Det er flere sikkerhetsforskrifter som må overholdes for at bilforsikring skal være fullt gyldig. Som eksempler kan nevnes krav til vedlikehold og tekniske stand, låsing og oppbevaring av nøkler, overbelastning, gyldig førerkort og øvelseskjøring for å nevne noen. Hvis det skjer en skade som skyldes brudd på sikkerhetsforskriftene, kan erstatningen bli redusert eller falle bort. Hvis risikoen for skade endres i forhold til det som står i forsikringsbeviset, må selskapet få beskjed, for eksempel overskridelse av avtalt kjørelengde. Overskrides kjørelengden, når du melder inn en skade, kan det bety at du får redusert erstatning, som tilsvarer verdien av den premien du skulle betalt. Utsettes bilen for skade når den står parkert, skal du likevel ikke få redusert oppgjør ved kilometeroverskridelse.

Eksempler fra Avkortingsnemnda: Fotoutstyr frastjålet fra bil, oppbevaring i strid med sikkerhetsforskrift. Ikke avkorting i sak med et lite kostbart fotoutstyr oppbevart i en bil uten bagasjerom i en time. AKN 1714. Oppbevaring av kostbart utstyr i et trafikkert område førte til 40% avkorting AKN 2015. 50% avkorting gitt for å ha oppbevart verdigjenstander for 19.000 kr i avlåst bil på ferietur i Italia, i strid med sikkerhetsforskriften.

Regress

Forsikringsselskapets har i noen tilfeller rett til å kreve at den som har påført skade, kan kreves helt eller delvis erstatningsansvarlig. Dette kan skje ved at utbetalingen reduseres, eller at den ansvarlige får et krav i ettertid. Det kan for eksempel være tilfelle hvis fører var påvirket av alkohol, kjører uten førerkort, kjører for fort eller hvis skaden er gjort med vilje eller ved grov uaktsomhet.

Eksempler fra Avkortingsnemnda: Forbikjøring på oversiktlig område ikke grovt uaktsomt AKN 1966 og 1840. Ca. 10% fradrag pga. grov uaktsomhet ble gitt for en forbikjøring i svak sving, i mørket uten veibelysning, isbelagt med piggfrie dekk AKN 2127. Ikke ansett grovt uaktsomt å sette fra seg bilen, uten at brekket var skikkelig dratt til, slik at bilen begynte å trille AKN 1223. I sak AKN 2098 kom Nemnda til omvendt resultat og 10% avkorting ble gitt. Reflekshandlinger slik at man mister oppmerksomheten under kjøring for eksempel på grunn av skrikende barn i baksetet AKN 1554 – ikke grovt uaktsomt. Ansett grovt uaktsomt å skifte kassett AKN 1226 eller ta opp noe fra gulvet AKN 1271. Høyesterett har nylig (24/6-05) fastslått at mangelfullt bruk av bilbelte ikke førte til avkorting. Tingretten mente 20% var riktig, lagmannsretten mente 10%.

Forsikringsklager

Først må du rette en klage til forsikringsselskapet. Vi har lang erfaring med å bistå i forsikringstvister. Løses ikke saken kan den behandles av domstolene eller Finansklagenemnda. Hvis du blir skadet av en ukjent eller uforsikret bil, kan du kreve dekning fra Trafikkforsikringsforeningen (TFF), som er et fellesorgan for alle forsikringsselskapene.