Kjøp, salg og reparasjon av bil

Feil og mangler etter bilkjøp, problemer etter verkstedsbesøk og forsikringsoppgjør. Vi tilbyr bistand både til kjøpere og selgere, til forbrukere og profesjonelle aktører. Forbrukeradvokaten tilbyr også kurs for profesjonelle aktører.

Har du kjøpt bil med mangler?

Hvilke lover gjelder?

Har du kjøpt bil med mangler, så har du større rettigheter hvis selgeren er en yrkesselger enn hvis du kjøper av en privatperson.  Du har i utgangspunktet de same rettighetene enten du kjøper nytt eller brukt, men ved bruktkjøp må du forvente at deler er utsatt for normal slitasje. Mangler ved bilsalg er det området det blir mest konflikter om av alle tvistetemaer man kan tenke seg. Forbrukeradvokaten har lang erfaring i å bistå i slike saker.

Salg fra yrkesselgere reguleres av forbrukerkjøpsloven, mens private salg reguleres av kjøpsloven. Det er mye som er likt i disse lovene, men ved yrkessalg er feks. reklamasjonsretten fem år istedenfor to år, det er lavere terskel for å heve, få erstatning og kjøper har større rettigheter ved utbedringsforsøk. Ved profesjonelle salg kan ikke selger gi deg dårligere rettigheter enn loven bestemmer. Du finner de to lovene på www.lovdata.no. Vil du lete etter om det finnes noen avgjørelser som minner om din sak, så finner du dette på www.forbrukerklageutvalget.no (tidligere Forbrukertvistutvalget).

Bilens kvaliteter

Enten du kjøper av en yrkesselger eller en privatperson har du krav på at du får det som er avtalt, og har den kvaliteten du kan forvente. Er ikke leveringen som avtalt har den en mangel. Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven gir deg da en rekke rettigheter (forbrukerkjøpslovens  § 15-18 og kjøpsloven § 17-19).

Hva er en mangel?

Det er ikke en mangel hvis en bil har feil som skyldes:

1. Normal slitasje

2. Brukerfeil

3. Påvirkning utenfra

Det er likevel en mangel hvis en bil ikke:

4. Leveres med riktige og tilstrekkelige opplysninger

5. Tilfredsstiller sikkerhetskrav

6. Tilfredsstiller garantier

Normal slitasje er ikke en mangel

På en bil er det en rekke slitedeler, som må skiftes ut jevnlig. Dette gjelder for eksempel plugger, lyspærer og bremseskiver. Dette er noe du må regne med, og betyr selvfølgelig ikke at det er en mangel du kan kreve at selger betaler, med mindre det er gitt spesielle garantier. Hvis en slitedel må skiftes mye tidligere enn det som er vanlig, vil dette kunne være en mangel.

Det finnes en rekke eksempler fra Forbrukertvistutvalget, hvor kjøper ikke har nådd fram, fordi man må regne med feil på en gammel bil. Det er selvfølgelig lov å selge en rustholk, hvis det gis klar informasjon om dette ved salget.

Forbrukertvistutvalget 2002-96: 10 år gammel bil solgt som reparasjonsobjekt. Kjøper fikk ikke medhold i heving av kjøpet, til tross for at det ble oppdaget en rekke mangler i NAF test.

Uriktig bruk er ikke en mangel

Det er heller ikke en mangel med bilen, hvis du har brukt bilen uriktig. Har du for eksempel ikke fulgt bilens bruksanvisning, kan du ikke kreve at selgeren dekker dine kostnader til reparasjon. Hvis du har påvist at det er noe galt med bilen innen reklamasjonstiden, plikter selgeren å undersøke problemet. Selv om det viser seg at feilen ikke er selgers ansvar, kan  ikke en profesjonell selger ta betalt for undersøkelsene, med mindre han har gjort dette klart på forhånd. Er selgeren profesjonell, må han normalt sannsynliggjøre at feil som oppstår i reklamasjonstiden skyldes forhold som du har ansvar for. Finner han ikke årsaken til problemet, blir han ansvarlig. Er selgeren profesjonell følger det av forbrukerkjøpsloven at en mangel som viser seg de første seks månedene, må formodes å ha vært der siden du overtok bilen, slik at selgeren kan bli ansvarlig.

Brukerfeileksempler i Forbrukerklageutvalget:

 • Sand/støv forbi luftfilter – kjøpers problem
 • Ulyd/vibrasj. Skyldes kjøpers kjørestil – ikke medhold.
 • Frihjulsnav – slitasje på grunn av klagerens håndtering
 • Kjølevifte. Overoppheting burde vært sett av kjøperen
 • Støtfangerfeste. 5km/t kollisjon. Brukerfeil – ikke medhold

Minstekrav til kvaliteten

Bilen skal ikke ha dårligere egenskaper enn det som er vanlig. Kjøper du en ny bil, skal den ha sammenliknbare kvaliteter med konkurrentene innenfor samme klasse. Hva som er en vanlig god vare, avgjøres særlig ut fra den prisen du har betalt. Kjøper du en dyr bil, kan du forvente mer enn av en billig. Er bilen gammel, kan du ikke forvente deg at denne skal være som ny.

Forbrukertvistutvalget 2002-194: Styresentralen på en ny Nissan sviktet etter tre år. Selger mente at maskinvask var årsak til fukt i styresentralen. Utvalget uttalte at dette er en del som ved normal bruk skal vare vesentlig lengre enn to år, slik at klagefristen er fem år. Dersom selger skulle fått gehør for at maskinvask var skadelig, måtte det gis tydelig advarsel mot dette.

Selgers opplysninger

Selgerens opplysninger er vesentlige for hvilke egenskaper du kan forvente. Hvis du kjøper bruktbil hvor årsmodell og kilometer er fylt ut i kontrakten, så skal opplysningene være riktig. Er ikke dette riktig oppgitt, vil du normalt ha krav på avslag i prisen, eller ved grovere tilfeller har du krav på å gå fra kjøpet. Hvis bilen er bruktimportert, så skal du få dette opplyst.

LE-1993-02106 (Eidsivating lagmannsrett) Prisavslag med kr 25.000 tilkjent fordi det ikke var oppgitt at bilen var bruktimportert. Bilen var bare brukt i halvannen måned i Tyskland, men prisavslag gitt fordi bruktimporterte biler generelt ligger lavere i pris.

Opplysninger i markedsføringen

Kjøretøyet skal ha de egenskaper som selgeren har oppgitt i reklamer og annonser. Det stilles strengere krav til opplysninger fra en yrkesselger enn en privatperson. Er lavt bensinforbruk trukket frem ved annonsering av en ny bil, skal dette være riktig oppgitt.

Forbrukertvistutvalget 92-371: En Subaru-bil var markedsført med 0,25 liter lavere bensinforbruk enn det som viste seg å være tilfelle. Kjøper tilkjent et prisavslag på 25.000 kr som tilsvarte beregnet merforbruk i ti år.

Forbrukertvistutvalget 95-215: En Nissan-bil viste seg å ha et litt (0,01 l pr mil) større bensinforbruk enn det fremgikk av reklamen. Reklamen opplyste at tallene om bensinforbruket var fra laboratorietester. Kjøper fikk ikke prisavslag.

Ved annonsering skal prisen inkludere merverdiavgift og omregistreringsavgift, eller så må disse avgiftene komme tydelig frem av markedsføringen. Dette er slått fast av Markedsrådet blant annet i sak 8-98 og 6-87.

Sikkerhetskrav

Er selgeren en yrkesselger, vil det også være en mangel hvis bilen ikke tilfredsstiller de sikkerhetskrav som er fastsatt av offentlige myndigheter. Dette kan for eksempel være tilfelle hvis bilen blir avskiltet like etter kjøpet, fordi bremsene er ustabile.

Heftelsesfri bil

Hvis det ikke er avtalt noe annet, skal du overta bilen fri for heftelser. Har bilen heftelser, må disse slettes. Eventuelt kan du overta gjelden som en del av finansieringen, dersom selgers kreditorer godtar dette. For å sikre deg at du ikke kjøper deg gammel gjeld, må du sjekke om det er registrert panteheftelser på bilen. Dette vil du få opplyst ved å kontakte Brønnøysund-registrene.

Hvem skal sannsynliggjøre en mangel?

Et problem ved bilkjøp/-salg er å slå fast hvem som skal sannsynliggjøre at en feil er en mangel etter loven, eller om det er feks. en brukerfeil eller normal slitasje. Som hovedregel kan man si at kjøper må bevise at det er noe galt. Det kan være utfordrende hvis det er en feil som kommer og går. Dersom kjøper har bevist at det er noe galt, vil det ofte bli selgers problem i neste omgang å bevise at feilen ikke er en mangel selger har ansvar for. Dette er lovfestet de første seks månedene (Forbrukerkjøpsloven §18). Feil som oppstår de første seks måneder antas å være mangel, med mindre selger beviser noe annet.

Etter seks måneder er bildet ikke så klart, men ut fra noen uttalelser fra Høyesterett i den såkalte videodommen (Rt 98-774), kan man slå fast at den profesjonelle selgeren ofte sitter med bevisproblemet. Høyesterett uttaler blant annet i videodommen: «Selgeren bør ha risikoen for svakheter som i løpet av fem år leder til funksjonssvikt i en så viktig del i en videospiller som IR-mottakeren er. Jeg finner denne løsning rettspolitisk velgrunnet…»

Solgt som den er

Ved bruktbilkjøp er det vanlig at selgeren ønsker å redusere sitt ansvar. Hvis du kjøper bil på auksjon gjelder også reglen om at selger har et noe begrenset ansvar. Det kan ikke avtales at du ikke har noen rettigheter etter loven, men det kan avtales at bilen selges «som den er», «uten ansvar for skjulte feil» eller liknende forbehold. Det er ikke tillatt å selge nye biler med slikt forbehold. Disse bestemmelsene står i forbrukerkjøpslovens § 17.

Hva kan man kreve hvis den er solgt som den er?

Selv om det er tatt et slikt forbehold, er det en mangel hvis selgeren har gitt deg uriktige opplysninger, for eksempel om bilens alder. Det samme er tilfelle hvis du ikke har fått opplysninger som du burde fått, for eksempel at bilen tidligere er kollisjonsskadd. Det kreves mer av informasjonen fra en profesjonell selger. Har du kjøpt bilen av en yrkesselger, vil det også være en mangel hvis bilen er i dårligere stand enn du kunne regne med i forhold til det som er opplyst og ut fra bilens alder og pris. Kjøper du bilen av en privatperson må mangelen være av noe betydning for at du skal kunne påberope deg mangler i slike tilfeller. I kjøpsloven stilles det krav til at mangelen er vesentlig.

Raklamasjoner og garantier

Nybilgarantier

•  Reklamasjon er den klageretten kjøperen har etter loven.

•  En garanti er et frivillig tilbud om klagerett fra selgeren eller produsenten.

Alle nye biler leveres med en eller annen form for garanti. De fleste bilimportører tilbyr i dag 5 år. Noen tilbyr også 7 års garanti på ny bil. En garanti skal gi deg rettigheter ut over de som følger av loven, for biler gjelder typisk en rustgaranti på fem til ti år. Dersom det skal annonseres med en garantitid som er kortere enn fem år, skal lovens reklamasjonsfrist fremgå av annonsen. Dersom det gis garantier med kortere frist og som ikke gir kjøper flere rettigheter enn det som følger av loven, er garantien ulovlig. Slike garantier er i strid med markedsføringsloven.

Garantiene er ofte uklart formulert og inneholder begrensninger, en rustgaranti kan for eksempel begrenses til å gjelde gjennomrusting og ikke overflaterust. Det stilles også opp betingelser for at garantien skal gjelde. Enkelte bilfirmaer stiller som betingelse at serviceintervallene er fulgt, at det kun er brukt originaldeler eller at bilen bare er reparert på merkeverksted. Slike garantier er normalt ikke lovlige, men det er selvsagt en vurdering om du skal kjøpe en bil med begrensninger i garantien, eller en med en garanti uten begrensninger. Det er heller ingen grunn til å godta garantien uten videre – som kunde kan man selvsagt fritt forhandle om omfanget av garantien, men problemet er at garantiene ofte er bestemt av importen og at det er vanskelig å nå fram overfor den enkelte bilbutikk.

Bruktbilgarantier

Ved kjøp av bruktbil gis du ofte en såkalt 50/50 garanti som sier at du og bilselgeren deler utgiftene til reparasjon de første 6-12 månedene. Dette er ofte ikke en egentlig garanti, fordi den ikke gir deg noe mer enn det du har krav på etter loven. Som vi skal se nedenfor har du mange rettigheter i behold selv om du kjøper bruktbil – så ikke la deg lure av en bruktbilgaranti 50/50 eller lignende garantier når du bestemmer deg for hva slags bil du skal kjøpe.

Reklamasjoner

Hvis det er feil ved bilen som du mener selgeren er ansvarlig for, må du reklamere til selger.

Innen rimelig tid

Dette må skje innen rimelig tid (forbrukerkjøpslovens § 27 og kjøpsloven § 32). Dette bør du gjøre skriftlig. Du kan også velge å rette klagen direkte til importør eller til et tidligere salgsledd. Det kan være lurt å rette kravet både mot selger og importør, i tilfelle en av dem skulle gå konkurs eller oppfører seg urimelig. Har du kjøpt bilen av en yrkesselger står det i loven at du har minst to måneder på deg, men også ved slike kjøp bør det skje så raskt du får til. Hvis bilen har en feil som utvikler seg over tid for eksempel rust, kan du bruke litt tid på å studere utviklingen. Det kan likevel være lurt å ikke vente for lenge med å sende en klage, for å unngå lange diskusjoner om det er reklamert innen riktig tid. Før du har klaget til den som solgte deg bilen eller importøren, bør du ikke sette i gang med noen reparasjoner.

LA-2001-01980 (Agder lagmannsrett): 8 måneder for å reklamere på vanninntrengning i kupeen, førte til at kjøperen tapte sitt reklamasjonskrav. Høyesterett har i en sak om boligkjøp antydet at man normalt ikke bør reklamere senere enn 3-4 måneder etter kjøp, hvis man skal være trygg på å ikke tape kravet.

Lengstefrister ved reklamasjoner

I tillegg til at du må klage innen rimelig tid, må du overholde de absolutte klagefrister. Hovedregelen er at klagen må skje senest to år etter at du overtok tingen. Dette vil være den maksimale fristen hvis du har kjøpt av en privatperson. En bil er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Klagefristen er da fem år, hvis du har kjøpt av en yrkesselger.

Forbrukertvistutvalget 2001-480:Svikt ved ABS-sensor etter fire år. Utvalget viser til reklamasjonsfristen er fem år, selv om det er gitt kortere garanti: «Femårsfristen gjelder ikke ved feil på slitedeler og andre komponenter som må påregnes skiftet som ledd i normalt vedlikehold på bileierens bekostning i femårsperioden. Feil på komponenter som faller inn under femårsfristen, vil i utgangspunktet være kjøpsrettslig mangel, dersom feilen inntreffer i denne perioden, jf. Rt-1998-774 (høyesterett). At sensoren kan ryke før femårsfristen er ute, er ikke ensbetydende med at forbrukeren må regne med dette. Kjøperen gis medhold i at dette er en mangel.

Frister i forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven

 • Rimelig tid etter burde oppdaget – likt i begge lover
 • 2 mndr. i forbrukerkjøpsloven = alltid rimelig tid.
 • 3-4 mndr. Kan være rimelig tid. Strengere for proffer.
 • 2 år = absolutt frist for proff og noen forbrukervarer.
 • 5 år = forbruker – absolutt frist for varer ment å vare vesentlig lengre enn to år.

Reklamasjon på reklamasjoner

Høyesterett har 14. juni 2013 avsagt en prinsipiell dom om reklamasjonsfrister for bilkjøpere. Reklamasjonsfristen for bilkjøp er fem år. I saken var spørsmålet om det løper en ny frist etter et en bilselger har gjort reparasjonsarbeider på bilen. Høyesterett slår fast at en bilkjøper kan reklamere på reparasjonsarbeidene, selv om det er gått mer enn fem år siden han kjøpte bilen. Kjøper må reklamere innen rimelig tid også på reparasjonsarbeider, men mister altså ikke retten til å klage selv om det er mer enn fem år siden bilkjøpet.

Se kopi av dommen

Forsinket levering av bilen

Når er bilen forsinket?

Leveringen er forsinket hvis du har bestilt en bil, som ikke blir levert til avtalt tid. Er det ikke avtalt en bestemt leveringsdato, skal det skje innen rimelig tid etter bestilling (forbrukerkjøpsloven kapittel 5). Bilen må hentes hos selger, med mindre det er avtalt annet leveringssted.

Vil du gå fra kjøpet på grunn av forsinkelser bar du gi skriftlig frist til selger med en rimelig frist for å oppfylle. Etter dette kan du gå fra kjøpet (heve) uten kostnader for deg og I tillegg har du krav på erstatning for merutgifter du påføres.

Forbrukertvistutvalget 1994-78: Citroen ikke levert til avtalt tid. Kjøperen fikk dekket 2000 kr i kostnader til reiseutgifter, for å fremskaffe bil et annet sted. Telefonutgifter og tapt arbeidsfortjeneste ikke dokumentert og derfor ikke tilkjent.

Hva kan du kreve ved mangler eller forsinkelser?

Krav mot selger

Du kan rette en rekke krav mot selger hvis bilen er mangelfull eller levert senere enn avtalt (forbrukerkjøpslovens §§ 19 og 26 og kjøpsloven §§ 22 og 30). Noen krav kan settes fram samtidig, mens andre utelukker hverandre. Noen gjelder bare ved mangler og andre bare ved forsinket levering.

Du kan kreve:

 • Reparasjon
 • Omlevering
 • Å holde tilbake betalingen
 • Å fastholde kjøpet
 • Prisavslag
 • Heving
 • Erstatning
 • Renter

Reparasjon/omlevering

Hvis bilen har en mangel kan du kreve at selgeren reparerer mangelen. Det skal skje på selgerens regning, uten at du blir påført kostnader. Hvis retting blir urimelig dyrt eller problematisk for selgeren, kan du likevel ikke kreve dette.

Hvis du har kjøpt av en yrkesselger, så kan du etter loven normalt velge at selgeren leverer en ny vare istedenfor retting. Når det gjelder biler, så faller disse så mye i verdi, at du neppe har dette valget likevel. Dersom du velger at yrkesselgeren skal reparere, eller at han har krav på å få reparere, kan du normalt kreve å få låne en bil hvis reparasjonen tar mer enn en uke. Leverer du inn bilen som en reklamasjon, skal ikke dette koste deg penger. Hvis selgeren vil ha betaling for undersøkelser dersom det viser deg å ikke være en reklamasjon, må han gi deg klar beskjed om dette før innlevering. Du kan nekte å betale hvis dette blir krevd i ettertid.

Etter forbrukerkjøpsloven har bilselgeren bare to sjanser til å rette samme feilen. Mislykkes dette, kan du kreve prisavslag eller i noen tilfeller heving. Har du kjøpt av en privatperson er det også begrenset hvor mange reparasjonsforsøk du må finne deg i, men du må nok akseptere mer enn to forsøk. Ved kjøp fra privatperson skal det også mer til for at du skal kunne kreve omlevering. Det er da krav til at mangelen er vesentlig, for eksempel hvis motoren har skåret seg.

Selgeren kan på eget initiativ kreve å få reparere eller levere en ny bil i stedet for å gi deg rett til prisavslag eller heving. Dette må skje innen rimelig tid. Hva som er rimelig, må vurderes i forhold til hva som er vanlig reparasjons  eller leveringstid i bilbransjen. Blir ikke reparasjonen eller omleveringen gjennomført innen rimelig tid, kan du velge å gå til en annen reparatør og kreve kostnadene erstattet av selgeren.

Prisavslag (forbrukerkjøpslovens § 31)

Hvis bilen har mangler som ikke blir rettet, så kan du kreve å få tilbake deler av kjøpesummen. Prisavslaget skal tilsvare reduksjonen i varens verdi. Er varen bare verdt halvparten så mye med mangelen, kan du kreve et prisavslag på 50 %.

Prisavslaget for feil årsmodell vil gjerne tilsvare verdiforskjellen mellom de to modellene. For å finne prisantydninger, kan du undersøke i en bruktbilkatalog eller på nettet. Har du mistanke om at noen kan ha skrudd på speedometeret, kan det være et godt tips å sette seg inn serviceintervaller på noen sentrale slitedeler, og se om du kan finne ut om disse ser ut til å stemme med kilometerstanden.

TOSLO-2003-01031 (Oslo tingrett): Kjøper tilkjent 15.000 kr i prisavslag for at en 1996 modell Merzedes ble solgt som en 1997 modell. Retten uttalte at prisen fra en bruktbilkatalog er relevant for vurderingen.

Heving

Retten til å heve kjøpet innebærer at det settes en strek over hele avtalen. Du har da ingen plikt til å motta varen. Hvis bilen allerede er mottatt og betalt, kan du levere den til selgeren og kreve tilbakebetalt kjøpesummen med tillegg av forsinkelsesrente fra du betalte kjøpesummen.

Heving på grunn av mangler?

Skal du kunne heve kjøpet, må mangelen eller forsinkelsen være av noe betydning. I forbrukerkjøpsloven må mangelen eller forsinkelsen ikke være uvesentlig. Etter kjøpsloven må det litt mer til, mangelen eller forsinkelsen må være vesentlig.  En mindre skjønnhetsfeil på bilen gir deg ikke rett til å heve. Hvis det er snakk om å forsøke å reparere samme feil flere ganger, vil du normalt kunne kreve heving etter to forsøk etter forbrukerkjøpsloven, med mindre mangelen er uvesentlig.  Etter kjøpsloven må du muligens akseptere tre-fire forsøk.

Heving på grunn av forsinkelser

Det er heller ikke nok å slå fast at selgeren ikke har levert i tide, det må være et større avvik fra avtalt leveringstidspunkt. Hvis du setter en rimelig tilleggsfrist som ikke oppfylles, for eksempel 14 dager, så kan du normalt kreve heving.

Eksempel på heving

Forbrukerklageutvalget 030401 – Ny campingvogn kjøpt for kr 180.000, hvor blant annet gulvvarmen ikke fungerte. Utvalget kom til at mangelen ved gulvvarmen gir klager hevingsrett etter forbrukerkjøpsloven. § 32, idet mangelen ikke kan anses uvesentlig. Utvalget kom videre til at innklagde har brukt opp sine utbedringsmuligheter etter § 30 (2). Klageren ble også tilkjent erstatning for utgifter til etablerings- og tinglysningsgebyr for å ta opp nytt lån til ny campingvogn. Se også https://www.tv2.no/v/916342/?ref=900770&wf=latest

Tilbakelevering ved heving

Hvis du hever kjøpet er det normalt krav til at varen leveres tilbake til selgeren i vesentlig samme stand og mengde som da du fikk den overlevert. Normalt er det nok at du stiller bilen disposisjon for selger etter at du har fått tilbake hevingsoppgjøret. I tillegg til kjøpesummen har du krav på å få dekket renter. Bruk vår forsinkelsesrentekalkulator til å regne ut rente.til å regne ut rente.

Selger kan kreve bruksfradrag

Renter kan kreves fra man reklamerte på mangelen, men krever selger nyttefradrag for bruken, løper renten fra kjøpesummen ble innbetalt. Har du hatt varen i bruk en periode og har hatt vesentlig nytte av den, kan selgeren kreve at du skal betale et rimelig vederlag for denne bruken (forbrukerkjøps-lovens kapittel 10). Bilbransjen bruker gjerne faste avskrivninger for nytten. I rettspraksis og praksis fra Forbrukerklageutvalget er det I hovedsak lagt til grunn mellom kr 1 kr og kr 3,50 pr km. Bruksfradraget må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dessuten må fradraget vurderes i forhold til antatt levetid.

Ettersom bruksfradrag og renter skal ses opp mot hverandre, er det ikke noe stort poeng å krangle om dette, dersom bilen har vært lite kjørt i perioden frem til heving. Har bilen vært kjørt mye mer enn 12.000 km pr år, kan bruksfradraget være en post det er aktuelt å ta en diskusjon på.

Eksempler på bruksfradrag

FTU-2012-238 Forbrukerklageutvalget uttaler: Ved heving av bilkjøp har Forbrukertvistutvalget i tidligere praksis ofte fastsatt et beløp på  mellom 1 og 2 kr pr. kjørte kilometer. Etter en samlet vurdering har utvalget kommet til at nyttefradraget i vår sak settes til kr 110.000,-, som tilsvarer ca. kr 1,50,- pr. kjørte kilometer (70.000 km på fire år). Siden innklagde er tilkjent nyttefradrag løper renter på kjøpesummen fra kjøpesummen ble innbetalt (dvs. ca  95.000 kr).

TOSLO-2002-04977  (Oslo tingrett): Kjøperen fikk heve kjøpet av 2 år gammel Ford Mondeo for kr 170.000, fordi selger hadde unnlatt å opplyse om at bilen tidligere var kondemnert av forsikringsselskap, og at den etterpå var satt sammen av to forskjellige biler. Bruksfradrag fastsatt til kr 70 000.

RG-1998-537 (Kristiansand tingrett): Kjøperen fikk heve kjøpet av en bruktimportert Mercedes, hvor registeret røk og turtelleren stanset fordi retten fant det sannsynlig at bilen hadde gått minst 106.000 km lengre enn telleren viste. Det ble ikke gitt bruksfradrag, selv om kjøperen hadde kjørt bilen i 17000 km, fordi kjøperen ikke hadde hatt vesentlig nytte av bilen.

Erstatning

Erstatning for tap kan kreves i tillegg til de andre rettighetene som er nevnt ovenfor. For å kunne kreve erstatning må den mangelfulle eller forsinkede leveringen ha påført deg et økonomisk tap som man med rimelighet kunne forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet. Dette kan for eksempel være utgifter til å leiebil eller gå til innkjøp av en tilsvarende bil fra en annen selger. Du må kunne dokumentere hvilke utgifter du har hatt med regninger etc. Du plikter å forsøke å begrense tapet, hvis dette er mulig. Erstatning kan føre til at du har krav på å få tilbake mer enn det kostet å kjøpe gjenstanden.

Har du kjøpt en mangelfull bil av en yrkesselger, blir selger ansvarlig selv om dette skyldes forhold som ligger utenfor hans kontroll. Blir bilen levert forsinket eller hvis du kjøper en mangelfull bil av en privatperson, så blir ikke selgeren erstatningsansvarlig hvis han kan bevise at dette skyldes forhold utenfor hans kontroll. Et eksempel på dette er hvis bilen er vannskadet pga. flom eller annen naturulykke.

Hvis du hever kjøpet av en vare som du har kjøpt til rabattpris, og det ikke er mulig å skaffe varen til denne prisen igjen, kan du ha krav på mer enn kjøpesummen. Du kan da ha krav på erstatning for forskjellen mellom kjøpesummen og hva det vil koste å kjøpe en tilsvarende vare. Ved heving skal du nemlig stilles som om den mangelfulle leveringen aldri var skjedd.

Renter

Hvis selgeren skylder deg noen penger, feks. fordi du har hevet kjøpet, har du krav på forsinkelsesrenter. Bruk vår forsinkelsesrentekalkulator til å regne ut rente.

Kjøperens plikter overfor selgeren

Du plikter å betale kjøpesummen til rett tid og ellers oppfylle dine øvrige plikter etter avtalen f.eks. hente varen. Normalt skal kjøpesummen betales til selgeren samtidig som varen leveres. Det bør ikke betales noe før varen er overlevert. Hvis det er avtalt at kjøpesummen skal betales helt eller del¬vis etter at du har fått varen, er det et kredittkjøp.

Hvis du som kjøper ikke betaler til avtalt tid, eller oppfyller dine øvrige forpliktelser, har du brutt kontrakten, forutsatt at det ikke skyldes at selgeren har levert varen for sent eller med mangler. Selgeren kan da kreve:

 • betaling
 • å holde tilbake salgsgjenstanden
 • å heve
 • erstatning
 • renter

Tips til deg som skal kjøpe bil

Ny eller brukt?

Hva slags bil du skal kjøpe er først og fremst avhengig av personlig smak og behov. Snakk med venner og kjente om aktuelle biltyper. Bruk så tid på nettet. Let etter tester. Det er også veldig nyttig å lese på Chatte-sider, hvor folk diskuterer erfaring med ulike bilmerker. På finn.no vil du finne nivået på bruktbilpriser.

Det store spørsmålet er om det lønner seg å kjøpe nytt eller brukt. Svaret beror nok på hvem du spør. Noen mener nytt er best, andre nyere brukt, atter andre mener det lureste er å kjøpe et eldre kjøretøy med lav kilometerstand som kan kjøres helt ned.

Importert

Det er også et spørsmål om du skal kjøpe importert fra utlandet. Dette kan man spare penger på, men gir deg noen ekstra utfordringer. Vurderer du å kjøpe fra utlandet, finner du mye informasjon om dette på nettet. Det som kan være utfordrende kan være hvis det er noe galt med bilen. Reklamasjonsreglene i utlandet er ikke like som i Norge. Trenger du hjelp etter at du har havnet i tvist med en utenlandsk bilselger, kan du få bistand fra Forbrukereuropa www.forbukereuropa.no.

Utstyr

Utstyrsmengden bør også vurderes. Det er viktig å huske på at utstyrsmengden ikke bare har betydning for prisen på bilen, men også for forsikringen og annenhåndsverdien. Generelt kan vi si at bilen blir dyrere å forsikre jo større motor den har, og billigere jo mer sikkerhetsutstyr den har.

Sikkerhet

Sikkerhet er også viktig. Også her gjennomføres en rekke tester. Sjekk på nettet for å finne hvilke biler som har oppnådd hvilke resultater. Se for eksempel www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/trafikksikkerhet/sikker-bil.

Driftsikkerhet varierer også mye. Det er dyrt å reparere bilen, og en driftsikker bil vil spare deg for masse penger og ergrelser. Sjekk på nettet for å finne oversikter over bilers driftssikkerhet.

Service

Bilen må inn på regelmessig service. Også her varierer prisene mye fra merke til merke, og vi råder alle til å spørre hvor mye sørvisen på de ulike sørvisintervallene koster, så slipper man overraskelser.

Forsikring

Forsikringspremien varierer etter kjørelengde, biltype, motorstørrelse, bosted, parkeringsforhold, antall brukere under 24 år, om du har klimaanlegg, startsperre osv. Det er egentlig bare ett råd å gi når det gjelder bilforsikring – sjekk prisen i flere selskaper – og vær klar over at variasjonene kan være store.

Markedsføring av biler

En bilannonse skal som hovedregel opplyse den totale prisen; det skal altså være mulig å få kjøpt en bil til den prisen den annonseres for. Det eneste som kan komme i tillegg er lokal frakt, dvs. frakt fra bilimportørens lager til butikken. Selv om reglene har blitt innskjerpet overfor bilselgerne er det allikevel et godt råd å sjekke annonsen nøye, særlig det som står med liten skrift nederst.

Tips du bar følge ved bruktbilkjøp:

 • Sjekk heftelser i Brønnøysundregisteret
 • Sjekk serviceheftet om alle servicer er tatt
 • Hvor lenge er det til neste EU – kontroll
 • Har bilen hatt mange eiere
 • Forskuddsbetal aldri penger på en bruktbil
 • Vær ekstra varsom dersom du kjøper bil fra et firma som driver bruktbilimport fra utlandet
 • Meld fra til myndighetene om eierskiftet
 • Spør etter tilstandsrapport
 • Skriv kontrakt

Avbestilling

Forbrukerkjøpsloven § 41 gir deg ved kjøp fra yrkesselger rett til avbestilling av bilen før den mottas. Avbestilling innebærer at du slipper å betale kjøpesummen, men du må som hovedregel dekke et eventuelt tap som selger lider pga. avbestillingen. Avbestiller du like etter bestilling, og før selger har innrettet seg på bestillingen ved å kontakte sin leverandør, er det mulig at selger ikke har krav på noe tapsdekning. Det kan avtales et standardisert avbestillingsgebyr som ikke må overskride selgerens faktiske tap. I standardkontrakter fra bilbransjen er det lagt inn et standardgebyr.

Forbrukertvistutvalget har i en avgjørelse etter den tidligere kjøpsloven, godtatt at kjøper måtte dekke ca. 8% av kjøpesummen for å gå fra et bilkjøp (FTU 91-332). Etter at du har fått overlevert bilen, har du ikke avbestillingsrett lenger. Du har normalt heller ikke angrerett, hvis du har kjøpt bilen i en bilforretning.

Har du solgt bil med mangler?

Ta reklamasjonen seriøst

Har du vært så uheldig at du har solgt en bil med mangler, så bør du ta reklamasjonen seriøst. Du kan tape mye penger på å ikke behandle saken grundig. Settes bilen bort til et annet verksted, så risikerer du å sitte igjen med en regning som er betydelig høyere enn det du kunne ordnet selv.

Utbedringsforsøk

Er bilen solgt profesjonelt har du normalt to utbedringsforsøk av samme mangel. Dette er ikke mye hvis mangelen er vanskelig å identifisere. Etter to forsøk risikerer man at kjøper får rett til å heve kjøpet. Er det en mangel som er vanskelig å identifisere er det derfor fornuftig å testkjøre bilen ekstra før den tilbakeleveres og gjerne også forsøke å forhandle seg til flere forsøk med kjøper. Tilbyr man en god lånebil og andre fordeler til kjøper, kan man ofte gjøre avtale om flere forsøk. Vær også klar over at en kjøper som har fått reparert bilen ikke lenger kan kreve heving.

Undersøkelser

Mistenker du at feil med bilen ikke er en reklamasjonssak, så må du avtale med kjøper at dette er en vekstedsreparasjon og ikke en reklamasjon. Som profesjonell selger må du være nøye med å opplyse dette, dersom bilen er levert på verksted før det er gått fem år. Ønsker du at kjøper skal dekke kostnadene til undersøkelser dersom det ikke er en mangel, må dette informeres før man setter i gang undersøkelsen. Dette bør gjøres skriftlig.

Bør du kreve bruksfradrag ved heving?

Renter kan kreves fra man reklamerte på mangelen, men krever selger nyttefradrag for bruken, løper renten fra kjøpesummen ble innbetalt. (forbrukerkjøps¬lovens kapittel 10). Bilbransjen bruker gjerne faste avskrivninger for nytten. I rettspraksis og praksis fra Forbrukerklageutvalget er det i hovedsak lagt til grunn mellom kr 1 kr og kr 3,50 pr km. Bruksfradraget må vurderes i hvert enkelt tilfelle og i forhold til antatt levetid.

Ettersom bruksfradrag og renter skal ses opp mot hverandre, er det ikke noe stort poeng å krangle om dette, dersom bilen har vært lite kjørt i perioden frem til heving. Har bilen vært kjørt mye mer enn 12.000 km pr år, kan bruksfradraget være en post det er aktuelt å ta en diskusjon på. Her er et eksempel fra Forbrukerklageutvalget, hvor det var lønnsomt å kreve nyttefradrag.

FTU-2012-238 Forbrukerklageutvalget uttaler: Ved heving av bilkjøp har Forbrukertvistutvalget i tidligere praksis ofte fastsatt et beløp på  mellom 1 og 2 kr pr. kjørte kilometer. Etter en samlet vurdering har utvalget kommet til at nyttefradraget i vår sak settes til kr 110.000,-, som tilsvarer ca. kr 1,50,- pr. kjørte kilometer (70.000 km på fire år). Siden innklagde er tilkjent nyttefradrag løper renter på kjøpesummen fra kjøpesummen ble innbetalt (dvs. ca  95.000 kr).

Tips til deg som skal selge bil

Hva bør du opplyse om?

Du bar være ærlig om alt som er av kjente svakheter, for du kan som selger av bil få ansvar for mangler. Du henger lettere hvis du har holdt tilbake opplysninger eller har gitt feilinformasjon.

Bør du hente inn en tilstandrapport?

En tilstandsrpport vil selvfølgelig kunne finne feil du ikke kjente til og kan dermed påføre deg som selger meromkostninger til reparasjoner. På den annen side er det blitt så vanlig med tilstandsrapport at det kan være vanskelig å konkurrere med andre selgere. Blant profesjonelle bilselgere tilbyr nesten alle tilstandsrapport.

Også ved salg mellom private er det blitt vanlig med en tilstandsrapport fra NAF eller et bilverksted. I det minste bør man fylle ut en egen tilstandsvurdering, slik at kjøpere blir tryggere på at kjøpet er trygt. Du finner eksempel på et skjema for tilstandsvurdering på https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/09/Tilstandsrapport-bruktbil1.pdf.

En annen fordel med tilstandsvurdering er at salget blir mer forutsigbart. Du reduserer risikoen for å ende opp i en langvarig og ressurskrevende konflikt med kjøper

Utfylling av en tilstandsrapport

Poenget med tilstandsrapporter er at dere som selger skal oppfylle plikten til å opplyse, samtidig som at man ikke skal sitte igjen med ansvar for bagateller og synlige forhold.

Hvordan ta hensyn til alder?

Det bør tas hensyn til alder ved utfylling av tilstandsrapporter. Gamle biler bør ikke få toppscore. Fra Forbrukerklageutvalget (FTU 06-658) er det eksempel på at en kjøper fikk heve kjøpet av en 14 år gammel bil. I tilstandsrapporten var alle punktene angitt god funksjon (B) eller nytt/lite brukt (A). Utvalget uttalte at man må forvente feil og svakheter på 14 år gammel bil med betydelig kjørelengde, men fordi tilstandsrapporten sa at bilen var i god stand og dette ikke stemte med NAF-rapporten, ble det ansett å være nok til å heve bilen.

Skal alle skader med i tilstandsrapporten?

Som selger trenger man ikke å ta med alle synlige skader og bagateller. Større kollisjonsskader må man selvfølgelig opplyse om, men mer bagatellmessige bulker og sammenstøt trenger man ikke å notere i tilstandsrapporten. Dette er blant annet lagt til grunn av Forbrukerklageutvalget i FTU 04-302, hvor de uttalte: «Ut fra de foreliggende opplysninger er det heller ikke grunnlag for å se på karosseriskaden som så vesentlig at den skulle ha vært opplyst før kjøpet. De rustskader som eventuelt har fulgt av skaden, har innklagde tatt ansvar for.»

Et annet spørsmål er om opplysninger om synlige småbulker og småskader vil ha noen negative påvirkning ved kjøp. Mest sannsynlig vil bilen kunne selges for samme pris, samtidig som man som selger sikrer seg at dette ikke blir noe tema i ettertid. Erfaringsmessig vil det derfor lønne seg å heller gi en opplysning for mye enn en for lite.

Forbehold i kjøpsavtalen

Ved salg av bruktbil er det vanlig å avtale at bilen selges som den er. Dette gir kjøper noe mindre rettigheter enn han ellers ville hatt. Kjøper kan likevel reklamere, så dette sikrer deg ikke mot å havne i konflikt i ettertid.

Har du spesielle bekymringer på bilen, som du ikke vil reparere før salget, så er det viktig å ta spesifikt forbehold. Det må da formuleres tydelig hva man ikke vil ta ansvar for. Er bilen i dårlig forfatning bør man tydelig informere om dette i annonsen f.eks. at bilen selges som reparasjonsobjekt.  Det finnes flere avgjørelser som legger vekt på at selger får redusert ansvar når det ved salget er gitt informasjon som reduserer kjøpers forventninger.

Forbrukertvistutvalget 2002-96: 10 år gammel bil solgt som reparasjonsobjekt. Kjøper fikk ikke medhold i heving av kjøpet, til tross for at det ble oppdaget en rekke mangler i NAF test.

Profesjonelle bilselgere som skal selge på vegne av andre

Reklamasjonstiden for en profesjonell mellommann som kjøper en bil for videresalg er to år. Salg til forbrukere gir kjøper fem års reklamasjonsrett. Dette betyr at man som profesjonelt mellomledd risikerer ansvar for enn lenger periode enn man kan rette krav mot den man kjøpte av. Dette sikres best ved at man inngår avtale med den man kjøper av at man skal ha samme rettigheter ved videresalg som forbrukerkjøpere får. Forbrukerkjøpere har valgretten til å gå på selger eller et tidligere salgsledd. Har man som mellomledd ikke sikret seg godt nok mot den man kjøpte av, kan man forsøke å oppfordre forbruker til å rette kravet mot tidligere led. Dette er forbrukerens valgrett, så han  kan insistere på å forholde seg til mellomleddet.

Annonsering

Den beste kanalen for å annonsere bilen er gjennom Finn.no. En annonse koster under tusenlappen for private selgere, og det er markedsplassen hvor potensielle kjøpere leter. Ligger det flere like biler ute, kan det gå flere uker før du får solgt. Erfaringsmessig har folk tid til å kjøpe bil i helgene, så du kan regne med at det er litt stillere på hverdager. Blir den liggende ute noen uker, uten at du får henvendelser, har du nok vært uheldig med tidspunktet eller lagt deg før høyt i pris. Du kan da forsøke å sette ned prisen litt.

Vis engasjement

Skal du selge bilen selv er det viktig å være tilgjengelig og svare raskt på henvendelser. Ligger det flere like biler ute til salgs, er det ofte den mest aktive som får solgt først. Du bør svare raskt på mailer og SMS. Hvis en person sender en sms og spør om bilen er solgt, bør du svare mer enn “nei”. Du bør legge opp til videre dialog med å spørre om vedkommende er interessert eller om du kan ringe vedkommende opp. Kommer potensielle kjøpere langveis fra bør du tilby deg transport fra offentlig kommunikasjon. Skal man være selger, må man vise litt engasjement.

Skriv kontrakt

Når du har funnet en kjøper og dere har blitt enige om prisen, bør dere skrive under på en avtale. Bruk f.eks. Forbrukerrådets eller NAFs standardkontrakt. Videre må du finne frem del to av vognkortet, slik at den kan signeres og sendes Biltilsynet.

En gylden regel ved bilsalg er at bilen skal ta seg så godt ut som mulig. Det vil si at du bør vaske og rydde bilen. Har du ikke tid selv kan du levere den inn til et bilvaskfirma. Er lakken matt bør du polere den opp.

Forsikring ved prøvekjøring

Hvis du skal selge bilen er det lurt å sjekke forsikringsvilkårene dine. Det kan være begrensninger i hvem som kan låne bilen til prøvekjøring. Noen har en forsikring som bare gjelder for eieren eller som krever at eieren skal være med på prøvekjøringen, andre forsikringer dekker ikke personer under 24 år. Sjekk navn og adresse på de som skal prøvekjøre bilen. Hvis de stikker av med bilen, dekkes ikke dette av tyveriforsikringen.

Forsikring ved salg

Kjøper bør tegne egen forsikring når kontrakten signeres. Dette kan gjøres pr telefon eller på internett, selv om omregistrering ikke er registrert enda. Det kan avtales at kjøper skal kunne kjøre på din forsikring i 14 dager, men vær klar over at du taper egenandel og bonus hvis han krasjer.

Hva kan du som selger kreve hvis kjøper misligholder?

Kjøper plikter å betale kjøpesummen til rett tid og ellers oppfylle sine plikter etter avtalen f.eks. hente bilen. Normalt skal kjøpesummen betales til selgeren samtidig som bilen leveres. Hvis det er avtalt at kjøpesummen skal betales helt eller del¬vis etter at du har fått varen, er det et kredittkjøp.

Hvis kjøper ikke betaler til avtalt tid, eller opp¬fyller sine øvrige forpliktelser, er dette et kontraktsbrudd hvis det ikke skyldes en mangel eller forsinkelse som selger har ansvar for. Selgeren kan da kreve:

 • betaling
 • å holde tilbake salgsgjenstanden
 • å heve
 • erstatning
 • renter

Reparasjon av bil

Skriftlig avtale

Hvis du leverer bilen din til et bilverksted, er det håndverkertjenesteloven som regulerer forholdet. Har du levert inn kjøretøyet som en reklamasjon, er det forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven som gjelder.

Håndverkertjenesteloven gjelder ikke mellom næringsdrivende. Den gjelder heller ikke hvis du får en venn av deg til å ta reparasjonen som en vennetjeneste. Det kan ikke avtales at du skal få færre rettigheter enn loven. For å sikre bevis for hva som er gjort, bør du få en skriftlig avtale, og ikke betale svart. Loven gjelder imidlertid uansett. Skriftlig avtale er særlig viktig ved kostbare arbeider, og for å regulere tidsfrister og betalingsform.

Bilverkstedets plikter

Bilverkstedet skal:

 • Fortelle deg om tjenesten er egnet til å gi det resultat du ønsker.
 • Fraråde arbeidet hvis verkstedet mener prisen vil stå i misforhold til tingens verdi. Det samme gjelder hvis verkstedet tror at tjenesten ikke vil bli til rimelig nytte for deg. Er motoren utslitt, skal det ikke brukes tid på småreparasjoner.
 • Gi opplysninger om vesentlige forhold ved tjenestens egenskaper og hensiktsmessig-het.
 • Utføre arbeidet fagmessig, og veilede og samråde seg med deg når det blir nødvendig. Hvis bilverkstedet skaffer materialer, skal de være av vanlig god kvalitet. Skal det benyttes brukte deler, må dette avklares med deg på forhånd.
 • Kontakte deg eller stanse arbeidet hvis det må antas at prisen blir betydelig høyere enn det du måtte vente. Det samme gjelder hvis reparatøren måtte regne med at du ikke lenger vil ha interesse av å få tjenesten utført. Kontakter han deg ikke, skal tjenesteyteren bare ha betalt for utført arbeid frem til det tidspunktet han burde ha varslet deg, hvis det senere viser seg at du ville avbestilt.
 • Kontakte deg hvis det blir behov for tilleggsarbeid underveis. Hvis du ikke er å treffe, kan tilleggsarbeidene likevel utføres, hvis det må antas at du vil ha arbeidet utført og prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig eller lav i forhold til prisen for hele tjenesten. Tjenesteyteren skal utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes, hvis det er fare for at du blir påført vesentlig skade eller tap ved at det ikke gjøres.
 • Avslutte arbeidet innen avtalt tid, eller innen vanlig tid for tilsvarende tjenester.

Prisen for arbeidet

Når det gjelder prisen er det viktig å merke seg:

 • Hvis prisen ikke følger av avtalen, skal den regnes ut på vanlig måte for tilsvarende tjenester, eller man skal betale det som er rimelig.
 • Er det gitt prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløp vesentlig, og aldri med mer enn 15 prosent med mindre det er avtalt noe annet.
 • Enhver prisangivelse skal omfatte merverdiavgift og andre offentlige avgifter hvis ikke annet er sagt.
 • Tjenesteyteren kan ikke kreve bestillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr, faktureringsgebyr eller liknende tillegg.
 • En forundersøkelse skal bare betales hvis dette er avtalt på forhånd. Hvis du leverer inn bilen for å få en vurdering av om det bør repareres, skal du få opplysninger på forhånd hvis undersøkelsen skal koste deg noe. Du kan nekte å betale en slik regning, hvis den blir presentert i ettertid.
 • Du kan bli nødt til å betale for ekstra materialer og arbeid, som skyldes forhold på din side.

Betaling for arbeidet

Det lønner seg å avtale på forhånd hvordan prisen skal beregnes, og når det skal betales. Hvis betalingstidspunktet ikke er avtalt, skal du betale når tjenesteyteren krever det etter at tjenesten er utført. Hvis du ikke har avtalt fast pris, har du krav på spesifisert regning. Ber du om dette før forfall, trenger du ikke betale før du får dette. Regningen skal gjøre det mulig å bedømme hva som er gjort av arbeid og brukt av materialer, og hvordan prisen er regnet ut. Klag raskt dersom du ikke godtar prisen.

En håndverkertjeneste er forsinket hvis den ikke blir avsluttet i rimelig tid eller innen avtalt tid, eller den ikke følger framdriften etter fastsatte frister.

En tjeneste kan være mangelfull hvis:

 • arbeidet er dårlig utført
 • tjenesteyteren har gitt dårlig veiledning til forbrukeren
 • materialer er av dårlig kvalitet
 • tjenesten er i strid med offentlige sikkerhetskrav
 • tjenesteyteren ikke har utført nødvendig tilleggsarbeid
 • tjenesten ikke svarer til opplysninger gitt om tjenestens egenskaper og hensiktsmessighet.

Det vil være en mangel selv om arbeidet bare var ment å vare en kort periode, hvis resultatet er dårligere enn det du etter pris og opplysninger hadde grunn til å vente. Disse reglene står i håndverkstjenestelovens §§ 10 og 17 mv.

Reklamasjonsfrister

Du plikter å kontrollere tjenesten, slik at mangler blir oppdaget så fort som mulig. Du må alltid klage innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget.

Det er også satt en lengstefrist på to år fra oppdraget ble avsluttet hvis du skal klage på arbeidet på en ting. Hvis resultatet av tjenesten er ment å vare vesentlig lenger, er fristen fem år. Hvis tjenesteyteren har garantert tjenesten i lengre tid, eller har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro, kan disse lengstefristene forlenges.

Krav ved mangler eller forsinkelse

Ved mangelfull eller forsinket levering har du ulike krav etter håndverkertjenesteloven § 11 og 21. Noen gjelder bare for mangler andre bare ved forsinkelser.

Holde tilbake betaling

Ved mangler og forsinkelser kan du kan holde tilbake så mye av betalingen, at det sikrer dine krav som følge av mangelen/forsinkelsen.

Retting

Du kan kreve at tjenesteyteren retter mangler ved tjenesten når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren. Rettingen skal skje innen rimelig tid, og for tjenesteyterens regning. Hvis dette ikke skjer, kan du få en annen tjenesteyter til å rette feilen, og sende regningen til den som har ansvaret for mangelen. Hvis den som har ansvaret nekter å dekke kostnadene, må du selv dekke regningen til den nye reparatøren i første omgang.

Kreve tjenesten utført

Ved forsinkelser kan du fastholde avtalen, og kreve at tjenesteyteren gjør som avtalt. Hvis dette påfører tjenesteyteren urimelige kostnader eller ulemper, kan du likevel ikke kreve dette. Du må ikke vente urimelig lenge med å fremme krav om at tjenesten skal utføres, til tross for forsinkelsen.

Prisavslag

Rettes ikke bilen innen rimelig tid, kan du kreve prisavslag som tilsvarer kostnadene med å få mangelen rettet. Hvis mangelen har liten betydning, og kostnadene ved retting blir urimelig høye, kan det være at prisavslaget blir satt ned.

Heving

Du kan heve avtalen dersom mangelen eller forsinkelsen er av vesentlig betydning for deg. Dette betyr at et par dagers forsinkelse ved bilreparasjonen normalt ikke er nok til å heve. Mindre kosmetiske feil, vil heller ikke gi deg rett til å heve. Heving betyr at det settes en strek over hele avtalen. Tjenesteyteren har ikke krav på betaling, men hvis mulig skal du levere tilbake monterte deler. Hvis alt ikke kan leveres tilbake, kan tjenesteyteren ha krav på et rimelig vederlag for dette. Avtalen kan heves på et hvilket som helst tidspunkt, hvis det er klart at formålet med tjenesten vil bli vesentlig forfeilet.

Hvis du ved en forsinkelse har krevd at tjenesten blir utført, kan du ikke heve hvis tjenesten blir ferdigstilt innen den fristen du har satt eller en rimelig frist. Er det utført en del av arbeidet, kan du normalt bare heve for det som står igjen, med mindre formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet.

Erstatning

Du kan kreve erstatning for det økonomiske tapet du påføres som følge av en forsinkelse eller mangel. Ved større reparasjoner bør du få verkstedet til å godta dagbøter ved forsinkelser.

Tjenesteyteren vil ikke være ansvarlig hvis tapet skyldes en hindring/omstendighet som lå utenfor hans kontroll. Dette kan for eksempel være tilfelle hvis materiallageret er brent opp, uten at han kunne hindre det. Hvis selgeren har bestilt varer av en materialleverandør som blir forsinket, kan normalt selgeren stilles ansvarlig for denne forsinkelsen.

Reparatøren kan også bli ansvarlig for å dekke dine økonomiske tap hvis han gjør skader på andre ting. Ødelegger han for eksempel noe du har lagret i bilen eller andre steder i motoren, må han å erstatte dette.

Har du andre tap, som ikke følger av forsinkelse eller mangel kan også dette kreves erstattet.

Renter

Det kan kreves forsinkelsesrenter hvis tjenesteyteren skylder deg noen penger. Bruk vår forsinkelsesrentekalkulator til å regne ut rente.

Verkstedkundens plikter

Kunden har rett til å avbestille tjenesten uten å begrunne dette. Tjenesteyteren skal da ha betalt for det arbeidet som er utført, og vil normalt også ha krav på erstatning for andre dokumenterte tap han har, som følge av avbestillingen. Verkstedet har ikke krav på erstatning dersom avbestillingen skyldes forhold utenfor kundens kontroll. Dette kan være tilfelle for eksempel ved brann, sykdom eller nye forskrifter fra myndighetene. Kunden må dokumentere problemene.

Kunden må medvirke til at tjenesten blir utført. Kundens viktigste plikt er å betale for tjenesten til avtalt tid. I tillegg plikter kunden å være til stede som avtalt, motta materialer og hjelpe med oppbevaring og lagring.

Ved forsinket betaling, eller hvis du ikke gjør det du skal, kan verkstedet:

 • Stanse arbeidet, og kreve sitt tap erstattet,
 • Nekte å utføre mer arbeid (heve), og kreve betalt for det som allerede er gjort,
 • Kreve forsinkelsesrenter på grunn av forsinket betaling.
 • Holde bilen igjen og kreve erstatning for eventuelle kostnader ved å oppbevare bilen.
 • Etter 3 måneder kan verkstedet selge bilen verkstedet har i sin besittelen hvis det ikke betales etter varsel.

Tvister mellom kunde og verksted

Hvis det oppstår problemer i forbindelse med et verkstedsbesøk, kan vi bistå. Gjennom din bilforsikring vil du ha dekning for hoveddelen av dine advokatutgifter. Egenandelen er normalt på 4000 kr + 20 %. Løses ikke saken kan slike saker behandles av domstolene eller Forbrukerklageutvalget.

Leasing av bil

Hva er unormal slitasje?

Forbrukeradvokaten har erfaring med å bistå i saker om leasing. Vi har også holdt kurs om temaet. Leasing er lite lovregulert, så her er det avtalen som gjelder. Det problemet det er flest tvister om er tilstanden på bilen ved tilbakelevering.

Ved tilbakelevering av bilen etter leasingavtalens utløp skal bilen tilbakeleveres normalt slitt. Hva som ligger i begrepet unormal slitasje er det flere som har prøvd å definere. Både NAF og Bilbransjeforbundet har laget brosjyrer som skal forklare hvor disse grensene går. Brosjyrene er i hovedsak like, selv om det er enkelte forskjeller. Feks. godtas det oppskraping på hjulkapsler, men mangler det en bit godtas ikke dette. Sigaretthull i setetrekk godtas ikke. Hull etter mobiltelefonholdere på dasjbordet godtas av noen men ikke av andre. Les også: https://www.vg.no/nyheter/i/qnd79m/dette-boer-du-sjekke-naar-du-vurderer-leasing

Mangler ved leasingbilen

Når du bestiller en nybilkjøp reguleres dine rettigheter til å reklamere som ved nybilkjøp. Bilen skal leveres i samsvar med avtalen, passe til normalt eller spesielt formål, være i samsvar med forventninger, som fremvist og i tråd med offentligrettslige krav og være som opplyst. Mer om dette kan du lese om under «Har du kjøpt bil med mangler?»

Avbestilling

På samme måte som ved kjøp kan bestilling av en leasingbil avbestilles, men du må da erstatte selgerens tap. Det kan avtales et standardisert avbestillingsgebyr som ikke må overskride selgerens faktiske tap. I standardkontrakter fra bilbransjen er det lagt inn et standardgebyr. Forbrukertvistutvalget har i en avgjørelse etter den tidligere kjøpsloven, godtatt at kjøper måtte dekke ca. 8% av kjøpesummen for å gå fra et bilkjøp (FTU 91-332).

Bindingstid

1. januar 2015 økte bindingstiden for leasing fra 3 til 4 år. Hvis man vil avslutte leasingperioden før bindingstiden er over kan man bli pliktig til å betale i inntil seks måneder. Vilkårene hos ulike leverandører varierer, men lengre etterbetalingstid en seks måneder vil neppe anses rimelig.

Mislighold av deg som leaser

Leasingselskapet kan heve avtalen dersom du vesentlig misligholder dine plikter. Den viktigste plikten er at du skal betale til riktig tid. Andre grunner for å avslutte avtalen med øyeblikkelig virkning er dersom du søker gjeldsforhandlinger, har gitt uriktige opplysninger, misligholder vedlikeholdsavtalen eller dør.

Etter utløpt leasingkontrakt

Har du kjørt bilen lenger enn avtalt må du gjerne betale et kronebeløp pr kjørte kilometer. En vanlig klausul er 1 kr pr kjørte kilometer over 45.000 km. Forbruketilsynet har uttalt at en tilsvarende fradragsregel bør gjelde når man har kjørt kortere en avtalt kilometer.

Ved avsluttet leasingavtale får du gjerne valget mellom å fortsette leieforholdet, kjøpe bilen eller levere den tilbake til leasingselskapet. En avtale om at leaseren ikke får tilbud om å kjøpe bilen vil neppe stå seg (LF-2012-163633). I noen avtaler er det gjort avtale om at du som leaser plikter å kjøpe bilen til garantert restverdi. Slike avtaler kan fort regnes som urimelige i forbrukerforhold. Det finnes flere avgjørelser fra Finansklagenemnda som slår fast det.

Leiebil

 Tilbakelevering av bilen

Ved leie av bil er det viktig å gå over leiebilen og lese kontrakten og forsikringsbestemmelsene. Det området det blir mest konflikter om er påståtte skader etter tilbakelevering. Forbrukeradvokaten kan hjelpe deg hvis du har fått et urettmessig krav.

Som leier har du ansvar for å ta vare på bilen på en forsvarlig måte. Hvis du skader bilen kan du bli ansvarlig, med mindre du kan bevise at dette ikke skyldes feil eller forsømmelse. Ikke alle bilutleiefirmaer har gode rutiner på å registrere skader før og etter. Dette kan bety at du ikke klarer å bevise at skadene ikke skjedde i din leietid. Du bør derfor være nøye med å legge fylle inn skader i overtakelsesskjemaet. Videre bør du spandere noen fotografier, til den er trygt tilbakelevert.

Finansavtaleloven

I finansavtaleloven finnes det enkelte bestemmelser som beskytter deg når du leier. Dette er minimumsregler som partene ikke kan avtale seg vekk fra. Reglene om leie er ellers ikke regulert i noen forbrukerlov. Dine rettigheter følger derfor av avtalen, eller generelle regler om kontrakter. Inngår du leiekontrakten utenfor utleierens faste lokale, vil angrerettloven gi deg rett til å gå fra avtalen. Dine plikter og rettigheter går fram av kontrakten du inngår med utleier. Er det urimelige punkter i kontrakten, kan disse bli satt til side.

Opplysninger

Både utleieren og du som leier, plikter å gi den annen part opplysninger av betydning. Etter finansavtaleloven § 46 skal det blant annet opplyses om:

a)  kredittkostnadene, herunder effektiv rente med angivelse av kredittbeløp og kredittprofil

b)  samlet kredittbeløp

c)  kredittavtalens løpetid

d)  kontantprisen og størrelsen på en eventuell forskuddsbetaling, dersom det er tale om kreditt i form av henstand med betalingen for en spesifikk vare eller tjenesteytelse

e)  totalbeløp og størrelsen på eventuelle avdragsbetalinger

f)  en eventuell forpliktelse for kredittkunden til å inngå avtale om en aksessorisk tjenesteytelse, dersom kostnadene ved den aksessoriske avtalen ikke kan beregnes på forhånd.

Utleierens plikter

Utleierens må gi deg bilen uten mangler til avtalt tid. Med mindre det er avtalt noe annet, plikter han også å sørge for at den virker som den skal, i leietiden. Dette betyr at han må sørge for vedlikehold og utbedring av skader. Hvis utleieren leverer gjenstanden for sent eller det er mangler ved den, kan du normalt si opp av avtalen. Du kan også ha krav på redusert leie. Utleieren kan bli erstatningsansvarlig, med mindre han kan bevise at dette ikke skyldes feil eller forsømmelse fra hans side. Er mangelen/forsinkelsen vesentlig, kan du gå fra kontrakten. Dette kan være tilfelle hvis utleieren ikke får bilen til å fungere til tross for flere reparasjonsforsøk, eller hvis det går lang tid før den blir levert.

Noen utleiefirmaer krever at du trekker gjennom kredittkortet og signerer, uten at det fylles inn noe beløp. Dette gjør de som en slags sikkerhet for krav de kan få mot deg for eksempel hvis du ødelegger bilen eller får bøter. Du skal være klar over at dette er en betenkelig praksis, fordi selskapet da kan fylle inn hvilket beløp de måtte ønske. Du bør derfor ikke gi utleiefirmaer en blanco-fullmakt til å trekke beløp fra din konto eller ditt kredittkort.

Leierens plikter

Din viktigste plikt er å betale leien til avtalt tid. Hvis du ikke betaler i tide kan avtalen sies opp, eller den kan heves hvis du skylder leie for lengre tid. Ofte avtales det at det bare skal være en bruker. Du kan ikke da overlate bilen til en annen.

Oppsigelse

Du har rett til å få vite hvor lenge leieforholdet skal vare. Hvis leieforholdet skal vare en bestemt tid, uten at det er sagt noe om oppsigelse, kan ikke utleieren si opp i denne perioden. Du som leier derimot har lov til å si opp. Hvis det ikke er avtalt noen bestemt tid eller oppsigelsesfrist, kan leieforholdet normalt sies opp av begge parter, med rimelig varsel. En måneds varsel vil ofte være nok.

Leiebil i utlandet

Skal du leie bil i ferien, skal du være klar over at pris, forsikringsvilkår og leievilkår varierer mellom selskap og mellom ulike land. En ansvarsforsikring i utlandet er ikke lik ansvarsforsikringen du er vant med fra Norge. Skal du leie bil i utlandet må du ha med kredittkort og førerkort. De fleste selskap i utlandet krever at de trekker kredittkortet ditt uten at det påføres en endelig sum for trekk. Pass på at det settes en øvre grense for sperret sikkerhet i kredittkortet.

Her er noen tips om hva du bør sjekke ved tegning av kontrakt:

 • Sjekk hva forsikringen dekker og størrelsen på egenandelen.
 • Hvis flere skal kjøre bilen må navn på samtlige førere oppgis.
 • Hva slags drivstoff bruker bilen? Skal tanken fylles opp før tilbakelevering?
 • Hvem skal kontaktes ved skade?

Ved tilbakelevering bør du påse følgende:

Pass på at kilometerstand noteres på kontrakten både ved ut- og innlevering. Kontroller bilen nøye både ved ut- og innlevering for eventuelle skader. Ta bilder og sørg for at alle skader er påført skjema før du drar av sted. Hvis du har levert fra deg kredittopplysninger, bør du sjekke kontoen din når du kommer hjem.

Har det gått trekk fra kontoen som du mener er uriktig, bør du først kontakte utleiefirmaet. Er det et internasjonalt selskap, er det lettere å forholde seg til den norske avdelingen. I noen tilfeller kan du da kreve at den norske avdelingen ordner opp, og det kan også tenkes at en eventuell prosess kan føres i Norge. Det finnes lovsamarbeid i mange land, som gjør at noen typer forbrukertvister kan føres i forbrukerens hjemland.

Du bør også kontakte banken din, hvis det er skjedd et urettmessig trekk fra kontoen.

I noen tilfeller kan banken bli ansvarlig for urettmessige trekk. Har du betalt med kredittkort øker mulighetene for å kunne forholde deg til banken.

Leiebilklager

Trenger du bistand i en leiebilsak, kan Forbrukeradvokaten bistå. Blir det nødvendig å forholde seg til det landet du har leid bilen, kan Forbrukereuropa hjelpe deg videre: www.forbrukereuropa.no